Условия за ползване

Условия за ползване на сайта обяви LOOK

Правила относно създаване на потребителски профили (акаунт, регистрация, профил):

За да бъдат публикувани обяви в сайта обяви LOOK , е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който потребителят следва да посочи валидна информация, като имена, имейл адрес, телефон и др.

Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Тези данни се използват само за целите на услугите на обяви LOOK.

Чрез регистрацията си потребителят създава акаунт в сайта обяви LOOK, който може да използва чрез потребителско име и парола. Потребителят е длъжен да пази от разкриване и да не предоставя потребителското си име и парола за ползване от други потребители или трети лица и да уведомява обяви LOOK в случай на разкриване на паролата. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. обяви LOOK не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.


Правила относно публикуването и съдържанието на обявата:

Обяви LOOK си запазва правото да изтрива без предупреждение обяви/коментари/съобщения:

Които съдържат телефонен номер, имейл адрес или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.

Които съдържат снимки или изображения с порнографско съдържание.

Обяви припокриващи се в съдържанието (по смисъл или изображения) с вече публикувана обява на същия потребител.

Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.

Които съдържат несъществуваща, недостоверна, некоректна или погрешна информация.

Които съдържат телефони с добавена стойност извън разрешените рубрики: "УСЛУГИ - ОКУЛТНИ", "ЗАПОЗНАНСТВА, ЕСКОРТ - ВИРТУАЛЕН СЕКС". Обяви, които съдържат телефони с добавена стойност в разрешените рубрики, задължително трябва да упоменат това в текста на обявата, както и тарифата им на таксуване.

Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.

Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).

За които се получават множество жалби.

Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.

Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.

Които съдържат информация, представляваща търговска, служебна или друга тайна.

Които съдържат линкове, специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.

Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.

Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.

В които са попълнени неправилно задължителните полета.

С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.

Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

Които по какъвто и да е начин нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост.

Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми)

Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков/колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества и всякакви други вещества, използвани като техни заместители, човешки органи, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.

Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.

Които съдържат множество правописни грешки.

Които не са изписани на кирилица. Употребата на латински букви е допустима само за посочване на търговски марки и модели на продукти.

Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.

Които съдържат неоригинални снимки в рубрика Запознанства.

Обяви за недвижими имоти, в които е посочен тип на подателя „Собственик“, при условие че публикуващият обявата не е реален собственик на имота.

Обяви, предлагащи продукт или услуга, които към момента не са актуални.

В които след редакция на обявата е заменен първоначално публикуваният продукт/имот/услуга и т.н.


Повторното публикуване от един и същ потребител на продукт или услуга в нова обява не е позволено, ако продукта/услугата присъства е изтрита, изтекла или архивирана обява.

Към всяка обява в обяви LOOK публикуващият потребител има право да прикачи до 10 снимки. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 5 MB.

Снимките се преоразмеряват автоматично, ако техните размери ги надвишават. За съкратен преглед на обявите сайтът автоматично изработва малки изображения. Към снимките се добавя воден знак с логото на сайта.

При публикуване на обяви за стоки втора употреба със снимка/и е задължително качването на поне една реална снимка на предлагания артикул.

Обяви LOOK няма задължение да контролира съдържанието на обявите и рекламите, публикувани в сайта, както и да следи за нарушаване на авторските права и сродните права върху последните.

Обяви LOOK има право по свое усмотрение, без предупреждение да налага санкции при констатирани нарушения на общите условия:

В случай на груби или повторни нарушения на даден потребител – изтриване на потребителския профил и добавянето на контактите му в забранителен списък, с цел превенция на повторна регистрация на същия в сайта обяви LOOK

По усмотрение на обяви LOOK могат да се налагат и други ограничения.

При изтриване на обяви и потребителски профили, вследствие на нарушение на общите условия, не се възстановяват предплатени абонаменти.

Обяви LOOK има право по свое усмотрение, без предупреждение:

да изтрива обяви, снимки, регистрации, коментари и съобщения, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени.

да заключва или изтрива обяви и регистрации при чести корекции на съдържанието/снимките, както и при заменянето на съдържанието/снимките на обявата с такива на друг продукт/имот/услуга.

обяви LOOK има право по свое усмотрение, без предупреждение да деактивира и върне за корекция от публикуващия потребител обяви, които не са публикувани в категорията, за която се отнасят.

обяви LOOK има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя рекламни банери и други рекламни материали навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от обявата, независимо дали тя е безплатна, или платена и без оглед на това дали банерът или рекламният материал е на конкурент на публикувалия обявата.


Отговорност и ограничение на отговорността:

Обяви LOOK е платформа за обяви и не е страна или посредник при взаимоотношенията на потребителите в сайта и не носи никаква отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителя чрез публикуваните обяви, електронни препратки, рекламни банери, снимки и др. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Обяви LOOK , то интернет платформата не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Обяви LOOK не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

Обяви LOOK не носи отговорност за изразените от потребителите мнения/коментари/текстове, имащи незаконно, оскърбително, злепоставящо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер и др. подобно съдържание или съдържа клеветнически, расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор или други осъдителни думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации.

Обяви LOOK не носи отговорност за не предоставяне на услугите на интернет платформата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Обяви LOOK, както и при случай на не регламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Обяви LOOK.

Обяви LOOK не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите на интернет платформата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщенията, обявите и рекламата, станали достъпни чрез сайта Обяви LOOK.

Обяви LOOK има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или не регламентирана употреба на услугите на сайта.

Обяви LOOK не носи отговорност за достоверността и актуалността на публикуваните обяви и реклама. Потребителят (подателят на обява) или рекламодателят носи пълната отговорност за съдържанието на подадената от него обява или публикувана реклама, както пред Обяви LOOK, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта, на законодателството на Република България, на авторските права или сродните му права, правото на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

Прекратяване на услуги в Обяви LOOK

Деактивиране и изтриване на обяви и акаунти

Потребителят може да изтрие обявите или регистрацията си във всеки един момент по негово желание.

Потребителски профили, в които не е влизано от повече от 1 година, се изтриват безвъзвратно от автоматична система.

Изтрити обяви и акаунти не се възстановяват.


Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта Обяви LOOK , са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а не регламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


Промени

Обяви LOOK си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта Обяви LOOK . 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Обяви LOOK си запазва правото да добавя нови услуги, да премахва съществуващи услуги и да променя характеристиките на предоставяните услуги без предупреждение.

Обяви LOOK си запазва правото да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, включително и чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта, с цел да информира потребителите за нови услуги или за промяна в условията на предлаганите досега услуги в сайта. 

С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Обяви LOOK .

loading...
placeholder