Здравна застраховка в Германия

Здравна застраховка в Германия

Финансов експерт

Станислав Маринов

Aдрес: Fürstenrieder Str. 275, 81377 München
Телефон: +4917623324871
Имейл:  info@bg-officemunchen.de

Web site

Здравната застраховка в Германия е задължителна за всички работещи тук лица , които постоянно живеят на територията на страната. От 2009 г. насам всеки, който има собствена фирмена дейност или работи по трудов договор в немска фирма или учреждение, е задължен да се застрахова в германската здравна каса. В Германия има два вида медицинско застраховане: държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравно–медицинско осигуряване. От 2010 г. влезна в сила нов закон, според който платените месечни вноски за здравно осигуряване трябва да се впишат в годишната данъчна декларация, за да бъдат приспаднати от данъците за съответната година. Пред данъчнaта администрация трябва да се представи специален документ, издаден от съответната здравна каса, за платените вноски за здравно осигуряване. Ако такъв документ липсва, са предвидени административни санкции.

Държавна здравна застраховка

Услугите, които поема държавната здравна застраховка, и вноските по застраховката са регламентирани със закон. Водещ в работата на държавната здравна каса е солидарният принцип, т.е. независимо от вноската по застраховката всички застраховани имат право на еднакво застрахователно обслужване, като не се взема предвид здравословното им състояние, възраст и пол, а само месечните им доходи. Държавната застраховка включва и фамилната застраховка, при която само един член на семейството плаща месечна вноска, базирана върху доходите му, а останалите членове ( деца, в т.ч. студенти, безработни с доходи до 365 € на месец и др.) ползват безплатно здравно-застрахователни услуги. Редица други фактори също водят до покачване на месечните вноски и намаляване спектъра на услугите, поемани от здравната застраховка. Прогнозите сочат, че не е изключено до 5 години вноските да се повишат до 20 % на месец.

Всяка година държавата субсидира държавните здравни каси с милиарди евро чрез Здравния фонд ( за 2010 г. с около 15,7 млрд.).

Как е структурирана държавната здравна каса, можем да прочетем в § 12 SGB V:

Услугите трябва да бъдат достатъчни, целесъобразни и икономически обосновани, като не могат да надвишават допустимата мярка и необходимост. Услуги, които не са необходими и не са икономически обосновани, не могат да бъдат ползвани от застрахованите, изпълнителя на услугите не може да ги поражда и здравните каси не могат да ги одобряват.

Държавна здравна застраховка в Германия

Държавната здравна застраховка е задължителна за всички, които са назначени по трудов договор и получават не по-малко от 401 € на месец. Изключение правят държавните служители, които имат право да се застраховат и в частната застрахователна система по избор, собствениците на фирми (Selbstandige) и хората на свободна практика (Freiberufler). Максималният праг на здравно осигуряване за 2011 е 3712,50 € на месец.

  • Работещи по трудов договор

Месечната вноска по застраховката се определя в зависимост от месечното възнаграждение. От 2011 процентът по здравната застраховка се вдигна от 14,9 % на 15,5 %, т.е. работодателят заплаща 7,3 %, а служителят остатъка от 8,2 %. Към тази сума се добавя и задължителната застраховка за инвалидност, която е неотделима част от здравната застраховка. Месечната вноска по нея е в размер на 1,95% за хората с деца и 2,25% за хората без деца, като сумата се поделя поравно между работодателя и служителя. Допълнително към тези вноски, регламентирани по закон, се дава право на държавните здравни каси да изискват от своите членове допълнителни вноски, които се определят въз основа на приходите и разходите на съответната каса за годината. В момента в Германия функционират 155 здравни каси.

Държавна здравна застраховка за работещи по трудов договор в Германия

Социално положение

Месечен брутен доход

Общ процент Месечна вноска осигуряващ се 8,3% Месечна вноска работодател

7,2%

Вноска здравна застраховка €
служител 3000 15,5 246 219 465

Застраховка инвалидност

Социално положение Месечен брутен доход Процент (осигуряващ се без деца) Процент (осигуряващ се с деца) Месечна вноска (осигуряващ се с деца) 0,975% Месечна вноска работодател

0,975 %

Вноска инвалидност

служител 300 2,25 1,9 29,25 29,25 59

Обща здравно-осигурителна вноска

Социално положение Месечен брутен доход Общ процент (осигуряващ се

с деца)

Месечна вноска осигуряващ се

9,2%

Месечна вноска работодател

8,2%

Обща месечна вноска €
служител 3000 17,4 275,4 € 245,4 € 520,8

Собственици на фирми и самоосигуряващи се в Германия

Собствениците на фирми и хората на свободна практика могат да избират между частното и държавното здравно осигуряване. Условие да се застраховат в държавната здравна каса е да са били членове на касата за не по-малко от 12 месеца.

Минималният праг за собствениците на фирми за 2011 година е 1916,35 €, а за хората на свободна практика и за собствениците на фирми, които получават допълнително средства от социалната администрация (Arbeitsamt) – 1277,50 € месечно. Тук има възможност застрахованият да се откаже от част от услугите и да намали месечната си вноска на 14,9%. Трябва да се има предвид, че хората от тези категории застраховани заплащат сами целите вноски по здравната застраховка и застраховката за инвалидност.

Държавна здравна застраховка за собственици на фирми и самоосигуряващи се в Германия

Здравна застраховка

Социално положение Месечен брутен доход € Общ процент Намален процент без дневни пари за престой в болница Вноска здравна застраховка € Вноска здравна застраховка с намален процент

Собственик на фирма минимален праг 1916,25 15,5 14,9 296,98 285,5
Свободна практика минимум 1277,5 15,5 14,9 198.01 190,34

Застраховка инвалидност в Германия

Социално положение Месечен брутен доход € Процент (осигуряващ се без деца) Процент (осигуряващ се с деца) Месечна вноска (осигуряващ се без деца) € Месечна вноска (осигуряващ се с деца) €
Собственик на фирма минимум 1916,25 2,25 1,9 43,11 36,4
Свободна практика минимум 1277,5 2,25 1,9 28,74 24,27

Обща здравно-осигурителна вноска (нормален процент) в Германия

Социално

положение

Месечен брутен доход Общ процент

(осигуряващ се без деца)

Общ процент

(осигуряващ се с деца)

Месечна вноска (осигуряващ се без деца) € Месечна вноска (осигуряващ се с деца) €
Собственик на фирма минимум 1916,25 17,75 17,4 340,13 333,43
Свободна практика минимум 1277,5 17,75 17,4 226,75 222,28

Студенти в Германия

Здравната застраховка за 2011 година, включително застраховката за инвалидност, за българските студенти в Германия до 30-годишна възраст и до 14-и семестър, е 76,41 € на месец. Студентите имат право да се застраховат и в частната здравна система, но за целта не по-късно от 3 месеца след записването си в университета трябва да се освободят от задължителната държавна здравна застраховка. След 30-годишна възраст студентите могат по желание да продължат своето осигуряване (Freiwilligversicherte) в държавната система, като месечният застрахователен праг се вдига на 851,67 € или 146,05 € месечна вноска. От друга страна, те имат право и да се откажат от тази възможност и да се застраховат в някоя частна застрахователна каса по избор.

До края на 25-тата си годишнина студентите могат да се осигуряват и чрез застраховката на родителите си, без да заплащат допълнително, при условие обаче, че родителите им работят в Германия и са здравно осигурени в държавната здравна каса (Familienversicherung).

Държавна здравна застраховка за студенти в Германия

Здравна застраховка

Социално положение Месечен брутен доход

Общ процент Вноска здравна застраховка €
Студент до 26г. 365 макс.400 0 0
Студент от 26г. до 30г 365 макс.400 15,5 76,41
Студент над 30г. 851,67 14,9 или 15,5 126,9 или 132,01

Застраховка инвалидност (студенти)

Социално

положение

Месечен брутен доход

Общ процент

(осигуряващ се без деца)

Общ процент

(осигуряващ се с деца)

Месечна вноска (осигуряващ се без деца) € Месечна вноска (осигуряващ се с деца) €
Студент до 26г. 365 макс. 400 0 0 0 0
Студент от 26г. до 30г. 365 макс. 400 0 0 0 0
Студент над 30г. 851,67 2,25 1,9 19,16 16,18

Обща здравно-осигурителна вноска

Социално

положение

Месечен брутен доход

Общ процент

(осигуряващ се без деца)

Общ процент

(осигуряващ се с деца)

Месечна вноска (осигуряващ се без деца) € Месечна вноска (осигуряващ се с деца) €
Студент до 26г. 365 макс. 400 0 0 0 0
Студент от 26г. до 30г. 365 макс. 400 0 0 76,41 76,41
Студент над 30г. 851,67 17,5 или 17,75 16,8 или 17,4 149,04 или 151,17 143,08 или 148,19

Ако желаете да получите още информация, имате конкретен въпрос или желаете лична консултация, не се колебайте да се свържете с нас!