От какво зависи цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобили в Германия

Структура на застрахователния пазар

Общо 672 застрахователни компании оперират през 1998 г. под немски федерален контрол, като в допълнение 47 компании, които, въпреки че са лицензирани от федералния надзорен орган (BAV – Bundesaufsichtsamt fur das Versicherungswesen), не извършват дейност. 672–те компании се състоят от 634 застрахователни и 38 презастрахователни компании. Застрахователите се свеждат до 314 подписвачи с животозастрахователен бизнес, 57 здравни застрахователи и др. Броят на компаниите под федерален контрол има относително постоянен състав през последните няколко години. Общозастрахователният бизнес в Германия е от съществено значение. В последно време процентът на животозастраховането нараства, докато премиите в общото застраховане намаляват.

Чуждестранен застрахователен бизнес

През 1998 г. на немския застрахователен пазар има 85 клона на компании от европейското икономическо пространство (14 животозастрахователни и 71 общозастрахователни) и още 496 чуждестранни компании от европейското икономическо пространство, работещи в рамките на свободно движение на услуги. В допълнение трябва да се отбележат и четирите клона на компании извън европейското икономическо пространство, заети в животозастраховането, и осем други в общозастрахователния бизнес.

Ситуацията на пазара на застраховане на МПС в Германия

Таблица 1: Концентрация на пазара на автомобилно застраховане в проценти от брутния премиен приход.


Таблица 2: Статистика на автомобилното застраховане
Под немски контрол са лицензирани да Около 120 подписвачи който са пълномощени да осъществяват автомобилно застраховане. Автомобилното застраховане формира около 16% от общия брутен премиен приход и 28% от брутния премиен приход в общото застраховане. Секторът на застраховка “Гражданска отговорност” генерира почти 60% от премийния приход в автомобилното застраховане. Пазарният лидер в автомобилозастраховането е Allianz, чийто дял е 12%. През последните няколко години се наблюдава остра конкуренция на пазара на автомобилни застраховки, което доведе до редуциране на премийните нива и детайлизиране на тарифите. През 1998 г. само премийният приход от застраховките на автомобили пада с 4% въпреки нарастването на сключените контракти. Като следствие от острата конкуренция равнището на щетимост нараства значително, което води до увеличаване на оперативните разходи, а много от застрахователите изпадат в остър дефицит. През 2000 г. много застрахователни компании са принудени отново да повишат премийните нива.

Развитие на застраховката “Гражданска отговорност”

Регулационно развитие
До 1961 г. немските застрахователни компании са приемали много просто структурирана стандартна тарифа (т. нар. Einheitstarif) за застраховката “Гражданска отговорност”. През 1962 г. настъпва дерегулацията. Застрахователите започват да формират премиите на базата на статистика, понякога се вземат под внимание и индивидуални параметри. Предложението им за тарифа със съответните премии подлежи на одобряване и разрешаване от надзорния орган. Всъщност структурата на тарифата е наложена на застрахователите, а те имат възможност да диференцират премиите само чрез системата “Бонус-малус” и параметрите на двигателя. Установяването на единния европейски застрахователен пазар през 1994 г. налага дерегулиране на пазара на застраховката “Гражданска отговорност” в Германия.

Регулация към настоящия момент

Тарифите понастоящем са предмет на сравнително ниско ниво на регулация в Германия. Подписвачите са свободни да калкулират премиите си, като единственото нещо, с което трябва да се съобразят, е принципът за недискриминация, като не е позволено да се прилагат фактори, свързани с национална и етническа принадлежност.

Застрахователно покритие на “лошите рискове”

Немските застрахователи са задължени да оформят ангажиментите си в договор, което означава, че те ги представят на всички без ограничителни фактори, като най-преобладаващ е прекъснатия договор поради неиздължаване на суми по премийни плащания. По принцип тези оферти трябва да са базирани на основната тарифа. Само в случаите, когато застрахованият докаже, че е изложен на нарастващ риск, може да поиска по-високо застрахователно покритие със съответстваща премия.
Роля на асоциацията
Основната роля в тарифната система се изпълнява от Асоциацията на германските застрахователи (GDV – “Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft”, главната организация в немската застрахователна индустрия), която съставя текущи статистики,необходими като база за тарифите.Тези статистики са предписани от закона, което задължава застрахователите да предоставят данни за тях.

Основни фактори при формиране на тарифите

 

Таблица 3: Основни фактори при формране на премиите

Препоръките на асоциацията включват 5 основни фактора – тип на автомобила, регион, занятие, годишен километраж и място на паркиране. Застрахователите ползват тези фактори като база за калкулиране на тарифите си. В допълнение всички застрахователи вземат под внимание и допълнителни фактори за детайлно диференциране на премиите.

Бонусите за жени се предлагат директно само от няколко компании, но индиректни отстъпки за млади жени (за разлика от младите мъже) са по-често срещани.

Възрастовата граница за млади шофьори със самоучастие е в рамките до 23-25 години.

Семейното положение предполага съществуването или не на деца, а често се свързва и с увеличаване на броя на ползвателите на автомобила.

Системата “Бонус-малус”

  

Таблица 4: Система “Бонус–малус” (препоръчана от Асоциацията на германските застрахователи)


Системите, прилагани в Германия, са подобни помежду си, тъй като се основават на препоръките на асоциацията (GDV). В таблица 6 са представени тези препоръки.

В Германия за разлика от други европейски страни се използва календарна година за период в системата “Бонус-малус”.

Клас 0 се прилага само за нови шофьори. Ако договорът е бил в клас 0 по-малко от година, но повече от половин година, то покачването в клас е безплатно и в следващата календарна година класът е SF ½. Преместването в клас SF1 през следващата календарна година се осъществява, ако след шест месеца водачът няма нарушения или инциденти.

В договорите на повечето страни първоначалната застрахователна премия е 100%, докато в Германия тя е доста по-висока. Премия от 100% съответства на клас SF1. В съответствие с препоръките на организацията, първоначалното застраховане е в клас 0 (230%).

Системата “Бонус-малус” съдържа 29 класа. Застрахованите от начинаещите нива 0 или ½ могат да достигнат най-ниските нива на премии (30%) само след 21 години безопасно движение по пътищата. Най-благоприятната ситуация (SF24) може да се достигне само след 24 години безопасно движение.

Изводи

Прилагането на фактори, засягащи етническа и национална принадлежност, е забранено от закона.

Застрахователите, предлагащи застраховка “Гражданска отговорност”, са задължени да поддържат обединена статистика. Тя се основава на 5 основни фактора и данните са коректни. Те са база за изграждане на тарифните планове на компаниите.

Първоначалната застрахователна премия в системата “Бонус –малус” е доста по-неблагоприятна, отколкото в останалите страни. Периодът за достигане на най-ниското ниво на застрахователна премия е най-дълъг – 25 години.

Вследствие на дерегулацията на тарифите през 1994 г. в Германия се наблюдава остра конкуренция при предлагането на застраховка “Гражданска отговорност”.
Статията е копирана от Zastrahovatel.com . И служи за ограмотяване на тема застраховка “Гражданска отговорност” – ГЕРМАНИЯ.

Предоставените информации и тяхното съдържание са разработени с необходимото внимание!!!
Независимо от това не могат да бъдат изключени , непълност или грешки в информацията.
Предоставената информация не представлява правна консултация. Авторът не поема никаква отговорност за навременността, точността и
резултат за невярна информация от автора или неправилно тълкуване от страна на ползващите я в пълнотата на съдържанието на предоставения информационен материал, както и за печатни грешки. Той не носи никаква правна отговорност, като и каквато и да е отговорност на правно основание за каквито и да е било щети и последици, възникнали в последствие.

Превод : Гергана Рашкова

Редакция : Станислав Маринов