Придобиване на лично имущество по време на брак

Придобиване на лично имущество по време на брака
(според българското семейно право)

Автор: Адв. Валерия Димитрова, адвокатска кантора „Д-р Милушева“ (Мюнхен)

Мога ли по време на брака да придобия собственост на мое име? Този въпрос си задават мнозина, които са сключили брак съгласно българското право.

Всеобщо известно е, че при сега действащия семеен кодекс към имуществените отношения между съпрузите, сключили брак съгласно българското право, се прилага т. нар. законов режим на съпружеска имуществена общност, освен ако не са избрали друг режим.

Това означава, че вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи и то независимо от това на чие име са придобити. Поради тази причина за мнозина е изненада, че е възможно да придобият собствено имущество по време на брака макар и към отношенията със съпруга им да се прилага законовият режим на общност. Какви са изключенията от общия принцип, представяме в следващите редове.

Различните възможности, които българският Семеен кодекс (СК) предоставя за придобиване на лично имущество по време на брака, са уредени в чл. 22 – 23 СК и се отнасят до хипотезата, в която Вие не желаете да промените режима на имуществени отношения със съпруга, респ. съпругата си.
Можете да придобиете собствено имущество по време на брака в следните случаи:

Придобито по дарение имущество

Когато единият от съпрузите получи дарение по време на брака, независимо дали се късае за дарение на парични средства, недвижимо или движимо имущество, то придобитото се определя съгласно закона като негово лично имущество. Така например, ако с получена по дарение сума пари закупите апартамент, то този апартамент ще бъде Ваше лично имущество. Разбира се, при един евентуален спор трябва да бъде доказано, че дарителят е искал да направи дарение лично на Вас, а не и на другия съпруг. Поради тази причина нашият съвет е, ако в семейството има неразбирателства към момента на придобиване на имот чрез дарение, преди покупката задължително се посъветвайте с адвокат.

Ако пък дарението е направено и на двамата съпрузи, то подареното отново няма да е част от съпружеската имуществена общност, а между двамата съпрузи ще възникне обикновена съсобственост.

Придобито имущество по наследяване

Придобитото от единия съпруг имущество по наследяване също е негова лична собственост. Така например, ако Вие придобиете поземлен имот по наследство, то този имот, макар и придобит по време на брака, няма да бъде част от семейната имуществена общност и ще принадлежи само на Вас. Без значение е дали сте наследили по закон или по завещание.

Вещни права, придобити от съпруг – едноличен търговец по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие

В задължителната си съдебна практика Върховният касационен съд на Р България постановява: „Πpидoбивaнeтo в peзyлтaт нa тъpгoвcĸa дeйнocт, ocъщecтвявaнa oт eднoличния тъpгoвeц, изĸлючвa пo cвoeтo ecтecтвo пpинoca нa дpyгия cъпpyг-нeтъpгoвeц. Toвa e тaĸa, зaщoтo пocлeдният, дopи ĸoгaтo paбoти зa eднoличния тъpгoвeц, пpaви тoвa пo тpyдoв или гpaждaнcĸи дoгoвop и нe нocи cтoпaнcĸи pиcĸ, ĸoйтo нocи eднoличният тъpгoвeц.“ Дори и ако съпругът, който е едноличен търговец, реши да peинвecтиpa доходи от тъpгoвcĸoтo пpeдпpиятиe, пpeдвид нeгoвaтa oбocoбeнocт, въpxy пpидoбитoтo в следствие на реинвестицията нe възниĸвa cъпpyжecĸa имyщecтвeнa oбщнocт. ( вж. Тълĸyвaтeлнo peшeниe № 2 oт 27.12.2001 г. нa BKC пo гp. д. № 2/2001 г., OCГK).

Важно е вещните права не само да са придобити с цел упражняване на търговската дейност на съпруга – едноличен търговец, но и да са включени в неговото предприятие. Това включване може да се проследи в счетоводната документация.

Движими вещи за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или занаят

Не само недвижимо, но и движимо имущество на единия съпруг е признато от закона за негова лична собственост. И ако вещите за обикновено лично ползване без съмнение са лична собственост, то и вещи, които единият съпруг ползва за упражняване на професията си, също са включени в тази група. Така например личен лаптоп, бюро и др., които са необходими с цел упражняване на професия или занаят са определени от закона като лично имущество. Съпругът, на когото принадлежат, има право да се разпорежда с тези движими вещи без да е необходимо съгласието на другия съпруг.

Вещни права, придобити изцяло с лично имущество

Според чл. 21, ал. 1 СК се считат за лични вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити през време на брака изцяло с лично имущество от наследство или дарение или с друго лично имущество, придобито преди брака (т. нар. „трансформация на имуществото“). Това означава, че ако например Вие сте притежавали апартамент, който сте получили като подарък, и решите да продадете апартамента и с получената от него цена да закупите поземлен имот, то този имот, макар че е закупен по време на брака, също няма да е обща собственост на двамата съпрузи. Той ще е лична собственост на този съпруг, който е бил собственик и на апартамента. Тук обаче също трябва да се обърне внимание на детайлите около оформянето на отделните сделки, поради което и в този случай е препоръчително да потърсите юридическа помощ преди сключването на всеки от договорите за покупко-продажба.

Интересна е хипотезата, при която закупувате вещ отчасти с лично, отчасти с имущество, включено в семейната имуществена общност. В този случай се късае за т. нар. „частична трансформация на имущество“, в следствие на която частта от закупената вещ, която съответства на Вашите лични средств, е Ваше лично имущество, другата част от вещта обаче е част от семейната имуществена общност.

Нашият съвет:

Важно е да се има предвид, че за да принадлежат горепосочените имущества лично на единия съпруг, то другият съпруг не трябва да е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. И ако за придобитото по наследство, дарение или пък за вещи за лична употреба не може да бъде претендиран принос на другия съпруг, то чл. 30 (1) СК изрично регламентира правото на получаване на част от стойността на вещите за упражняване на професия или занаят, както и от вземанията, придобити по време на брака от единия съпруг, ако са на значителна стойност и има съвместен принос на другия съпруг за получаването им. Кога този принос е налице се преценява според конкретиката на всеки отделен случай.

Именно поради деликатността на правната материя и моралните и правни принципи, които се прилагат към семейните отношения е много важно да не се взимат прибързани решения и да се съблюдават законовите предписания.

Автор: Адв. Валерия Димитрова, адвокатска кантора „Д-р Милушева“ (Мюнхен)

Специалист по наказателно право с дългогодишен опит в Германия Кореспонденция на български език Представителство и защита по наказателни дела на територията на цяла Германия при повдигнато обвинение за: телесни повреди, контрабанда, внос и търговия на наркотични вещества, укриване на данъци, незаконно притежание на оръжия и др. Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство в Германия Наказателноправна защита пред всички инстанции, включително и в ревизионно производство Обжалване на администативно-наказателни постановления (Bußgeldbescheid) от Федерална служба за товарен автотранспорт (Bundesamt für Güteverkehr) Консултации при получена призовка за разпит от полицията Обжалване на наказателни постановления (Strafbefehl) и глоби Обжалване на отнемането на разрешително за управление на МПС   DR. MILUSCHEVA Rechtsanwaltskanzlei/ Адвокатска кантора/ Studio legale/ Law office

Специалист по наказателно право с дългогодишен опит в Германия  ANSCHRIFT: Grasserstrasse 10 (An der Hackerbrücke) D-80339 München TELEFON: +49 (0) 89 23 74 73 01 E-MAIL: kontakt@bg-anwalt.de FAX: +49 (0) 89 23 74 73 03

Кореспонденция на български език
Представителство и защита по наказателни дела на територията на цяла Германия при повдигнато обвинение за: телесни повреди, контрабанда, внос и търговия на наркотични вещества, укриване на данъци, незаконно притежание на оръжия и др.
Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство в Германия
Наказателноправна защита пред всички инстанции, включително и в ревизионно производство
Обжалване на администативно-наказателни постановления (Bußgeldbescheid) от Федерална служба за товарен автотранспорт (Bundesamt für Güteverkehr)
Консултации при получена призовка за разпит от полицията
Обжалване на наказателни постановления (Strafbefehl) и глоби
Обжалване на отнемането на разрешително за управление на МПС

www.bg-anwalt.de