Форми на работа в  Германия

За определени форми на работа важат специфични права. Ако работите като детегледач/ка, пограничен или сезонен работник или сте командировани в Германия от Вашата фирма, тук ще намерите съответната информация.

Форми на работа

1. Командировани работници/служители

За командировани работници/служители говорим, когато дадено предприятие временно изнесе своите услуги в друга държава и за тази цел вземе свои работници, т.е. командирова ги в съответната друга държава.

Трудово право

Когато имате сключен трудов договор с работодател от Вашата страна на произход и по негово възложения бъдете командировани временно в Германия, по принцип се прилага трудовото право на Вашата страна на произход. В определени сфери можете да се позовете и на немското трудово право, в случай че немските разпоредби са по-благоприятни. Тук се включват по-специално:

Внимание: При командировки с продължителност над един месец работодателят трябва да изготви документ, обобщаващ основните условия на командироване (договор за командироване). Обърнете внимание на това дали ще получите договор за командироване от Вашия работодател.

В случай че сте командирован в Германия и имате проблеми с работодателя си в Германия, можете да се обърнете към специализираните по въпросите за командироването консултативни центрове в Германия.

Внимание: В случай че желаете да обжалвате горепосочените немски минимални изисквания, можете да го направите пред немските съдилища по трудово-правни спорове (линкът не се предоставя на български език). Претенции относно вземания по Вашия трудов договор принципно трябва да предявявате пред съда във Вашата страна на произход.

Социалноосигурително законодателство

Когато Вашето командироване е за период не по-дълъг от 24 месеца, по правило продължавате да сте социално осигурен в изпращащата страна. Социалното осигуряване в изпращащата страна се удостоверява с Формуляр A1, който можете да получите от Вашия социалноосигурителен институт.

При здравното осигуряване важи следната особеност: при болест можете да се лекувате и в страната, в която сте командировани (приемаща страна). За тази цел преди Вашето заминаване трябва да се обърнете към здравноосигурителния институт в изпращащата страна. В зависимост от това дали ще пребивавате временно в Германия или желаете да преместите постоянното си местожителство в Германия, трябва съответно да заявите издаването на Европейска здравноосигурителна карта или Формуляр S1.

Европейската здравноосигурителна карта Ви е необходима, в случай че ще пребивавате само временно в Германия. С нея получавате необходимите медицински грижи по време на престоя си в Германия.

Формуляр S1 Ви е необходим, в случай че желаете да преместите постоянното си местожителство в Германия. Това означава, че пребиваването Ви в Германия е от постоянен характер. Пример за такъв случай е, ако искате да се преместите за по-дълъг период от време в Германия с Вашето семейство. Трябва да представите формуляр S1 пред някоя от здравноосигурителните институции в Германия. По този начин Вие и Вашето семейство ще получите цялостно здравно обслужване на територията на Германия.

Внимание: Не е необходимо сключване на пътна медицинска застраховка при упражняване на дейност в чужбина.

Данъците върху доходите продължават да се плащат в страната на произход. Ако обаче работите на територията на Германия повече от 183 дни, тогава сте данъчнозадължени в Германия.

2. Погранични работници

Погранични работници са лицата, които не работят на територията на страната от ЕС, в която живеят, но се връщат поне веднъж седмично на адреса си по местоживеене.

Принципно пограничните работници подлежат на социалноосигурително законодателство на държавата, в която работят.
Специфични особености са валидни при:

 • Болест: В случая имате право на избор: Можете да получите медицинско обслужване в страната, в която работите, или в страната, в която живеете. Повече информация ще намерите в Инструкцията на Германската служба за връзка по въпросите на здравното осигуряване – чужбина (DVKA) (линкът не се предоставя на български език).
 • Безработица: Получавате помощи от осигуряването срещу безработица в страната, в която живеете. За доказателство на осигурителния стаж в Германия Ви е необходимо Удостоверение PD U1 (линкът не се предоставя на български език) от Агенцията по заетостта (линкът не се предоставя на български език). В случай че размерът на обезщетението за безработица зависи от Вашия доход, за валиден се приема доходът в държавата, в която сте работили последно.

Съвет: В случай че сте работили като пограничен работник в Германия, по правило имате право на детски помощи и други семейни помощи от Германия.

3. Сезонни работници

Сезонните работници се назначават в предприятия, в които през определени периоди от годината има краткосрочна нужда от по-голям брой работна ръка. За този период се сключват срочни договори.

Работниците на срочни трудови договори не трябва да бъдат третирани по-лошо от тези на безсрочни трудови договори. Освен това отношението към работниците трябва да бъде такова, каквото е отношението към германските работници. Това изискване се отнася за условията на труд, напр. за трудовото възнаграждение, прекратяването на трудовия договор, работното време, отпуска и почивните дни, здравеопазването и безопасните условия на труд.
За сезонните работници важи също законоустановената минимална работна заплата или евентуално съответните минимални работни заплати по отрасли.

Внимание: От възнагражденията частично се приспадат определени разходи. В случай че не сте убеден, че разходите за храна и подслон са приспаднати правилно, моля, информирайте се за максималната стойност на разходите на интернет страницата на Митническата администрация (линкът не се предоставя на български език).

Имате право на детски помощи в Германия и в случай че по време на Вашата дейност в страната подлежите неограничено на облагане с данък върху доходите.

4. Детегледачи/-ки по програмата „Au-Pair“

Ако работите като детегледач/-ка по програмата „Au-Pair“ в Германия, по правило сте работник по смисъла на свободното движение на работниците. Вие се ползвате от правото на свободно движение и можете да се възползвате от правата на работниците. Може да осъществявате дейността и в рамките на специфичен вид правоотношение за гледане на дете. В този случай имате право на свободно движение и сте със статут на неработещ гражданин на Европейския съюз (линкът не се предоставя на български език) със собствени средства.

Специфичният вид правоотношение за гледане на дете се отличава със следните особености:

 • Лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка, трябва да е на възраст между 18 и 27 години.
 • Целта на пребиваването е свързана преди всичко с придобиването на езикови познания и запознаване с немската култура.
 • Лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка, трябва да бъде прието за ограничен период от време като собствено дете в приемното семейство.
 • Взаимните права и задължения във връзка с работното и свободно време и джобните пари трябва да бъдат писмено определени и спазвани.
 • Помощта при леки домакински работи и при грижите за децата, включително и гледане на децата, не може да бъде повече от 6 часа дневно и 30 часа седмично.
 • Лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка, има право на най-малко един свободен ден седмично (който поне веднъж в месеца трябва да е в неделя) и най-малко 4 свободни вечери на седмица.
 • Приемното семейство се задължава да осигури освен безплатен подслон и храна, джобни пари, които не надвишават 260 евро на месец.
 • Приемното семейство се задължава да осигури свободно време на лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка, за посещаване на езикови курсове, изповядване на религията си, културни мероприятия и екскурзии и
 • да участва с 50 евро при заплащане цената на курса по немски език.
 • Лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка, има право на платен отпуск за почивка от 4 седмици на година (при по-кратка заетост от една година: 2 работни дни на всеки пълен месец).

Приемното семейство се задължава да осигурява лицето, упражняващо дейност като детегледач/-ка за болест, злополука и дори в случай на бременност или раждане.

5. Самостоятелна стопанска дейност

Ако желаете да осъществявате самостоятелна стопанска дейност в Германия, можете да намерите обширна информация за започване на самостоятелен бизнес в Портала за самостоятелна заетост (линкът не се предоставя на български език)
на Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Порталът представя специален преглед на процедурата по учредяване на фирма, необходимите регистрации и подробна информация, Контролни списъци и учебни програми (линкът не се предоставя на български език) по темите за започване на собствен бизнес и самостоятелна стопанска дейност.

Съществените особености при самостоятелна стопанска дейност в Германия са:

 • Когато желаете да упражнявате професия на свободни начала, например като лекар, човек на изкуството или архитект, не се изисква регистрация на дейността. Във всички случаи обаче трябва да се свържете с Вашата професионална камара и да се осведомите относно евентуални изисквания за издаване на разрешителни и лицензи. Като лице, упражняващо професия на свободни начала, трябва само да заявите издаването на данъчен номер от данъчната служба.
 • В областта на занаятите също важат специални изисквания за издаване на разрешителни за дейността. Ако например желаете да упражнявате занаят, който подлежи на разрешителен режим, Ви е необходимо съгласие за вписване в занаятчийския регистър. В зависимост от правната форма трябва да впишете Вашето предприятие чрез нотариус и в електронния търговски регистър.
 • Регистрация на самостоятелна стопанска дейност
  Когато Вашата фирма се занимава със стопанска дейност, първото нещо, което трябва да направите, е да регистрирате стопанската си дейност към компетентната служба за регистриране на самостоятелна заетост. Компетентната служба се определя по седалище на Вашето предприятие, а не по Вашето местоживеене. За целта трябва да заплатите такса в размер на макс. 70 евро в зависимост от региона. Компетентната служба за регистриране на самостоятелна заетост ще намерите тук (линкът не се предоставя на български език).
 • Заявяване на данъчен номер
  Данъчният номер се издава от данъчната служба, която получава информация от службата за регистриране на самостоятелна заетост относно регистрацията на Вашата стопанска дейност. Ще получите документите за заявяване на дейността от данъчната служба по пощата в срок от 4 до 6 седмици.

  Съвет: Ако подадете заявление за издаване на данъчен номер лично в данъчната служба, можете да съкратите значително периода на чакане.

 • Фактури 
  Задължени сте да издавате фактура за всяка поръчка, която изпълнявате.
 • Данъчна декларация
  Като самонаето лице Вие сте задължени да водите счетоводство за всички приходи и разходи и всяка година да подавате годишна данъчна декларация в данъчната служба, независимо дали сте реализирали печалба или не. В противен случай данъчната служба изчислява сама Вашия оборот и печалба, което при определени обстоятелства може да доведе до плащане на големи суми за данъци.
 • Здравно осигуряване
  Като самонаето лице трябва да се погрижите самостоятелно за Вашето здравно осигуряване.

Внимание: Ако Вашето трудово взаимоотношение в германското предприятие се класифицира или обозначава като самозаетост, а Вие в действителност работите по трудово правоотношение, тогава говорим за „фиктивна самостоятелна заетост“.

Ако в действителност е налице трудово правоотношение, за Вас важат разпоредбите за лице по трудово правоотношение. Вашето трудово правоотношение продължава да действа и Вие се считате за лице по трудово правоотношение. Ако съответните служби или съдът установят, че работите по трудово правоотношение, а не като самонаето лице, това води до правни последствия за Вас.

Ако работите като самонаето лице, но доходите Ви като такова не са достатъчни за Вас или за семейството Ви, живеещо заедно с Вас в едно домакинство, можете да получавате помощи и обезщетения съгласно Социалния кодекс, книга II (SGB II).

Често задавани въпроси – Специфични форми на работа

Какво трябва да съдържа моят договор за командироване?

Договорът за командироване не е самостоятелен трудов договор. Представлява допълнение към съществуващ трудов договор, в който е определен периодът на дейност в чужбина.
В договора за командироване също така трябва да е регламентирано:

 • какви задачи трябва да изпълнява командированото лице;
 • под чие ръководство е там;
 • на кого трябва да се отчита;
 • в конкретния случай какъв ще е размерът на допълнителното възнаграждение за дейността в чужбина;
 • дали работодателят поема изцяло или частично разходите за допълнително здравно осигуряване за чужбина;
 • в каква степен работодателят поема разходите по пренасянето, пътните разходи и разходите за настаняването на работника и членовете на семейството му; както и
 • продължаването на трудовата дейност след завръщане на работника/служителя.
Към кого мога да се обърна, когато имам проблеми с работодателя ми и когато неговото седалище не е на територията на Германия?

Обща информация във връзка със задължения за съдействие, регистриране, отчетност и други съгласно Закона за минималната работна заплата, Закона за командироване на работниците и Закона за предоставяне на работници, чието спазване се контролира от Митническата администрация (Службата за финансов контрол на нелегалната заетост), можете да получите от Информационният център на Митническата администрация. Данни за контакт:

Централа „Информация“
телефон: 0351 44834-510
имейл: info.privat@zoll.de
телефакс: 0351 44834-590

Можете да получите информация и на горещата линия по въпросите за минималната работна заплата към Федералното министерство на труда и социалните въпроси на телефон: 030/60 28 00 28.

Горепосочените служби не могат да Ви предложат подробна консултация по индивидуални случаи. В случай че се нуждаете от подобна консултация по конкретен проблем, една от възможностите е да се обърнете към адвокат. Друга възможност е да се обърнете към консултативните центрове към Съюза на германските синдикати (DGB) „Справедлива мобилност“ („Faire Mobilität“ ). Вижте и нашата статия за  консултативни центрове, за да намерите най-близкия до Вас център за консултация.
Централното седалище към този проект е в Берлин:

„Справедлива мобилност“ ( „Faire Mobilität“ )
Съюз на германските синдикати (DGB), ул. Кейтщрасе 1–3, 10787 Берлин
Лице за контакт
Доминик Джон
Имейл: mobilitaet@dgb.de
Телефон (+49) 030 – 21 240 540
Допълнителна информация за този проект ще намерите онлайн на адрес:
http://www.faire-mobilitaet.de/bg

Работя за предприятие в Германия като самонаето лице. Как да разбера дали в действителност не съм наето лице? Какви биха били правните последици от статуса на наето лице?

Дали сте самонаето лице или работите в рамките на трудово правоотношение се определя не само по определението във Вашия договор, а и от това как точно е структурирана и се извършва Вашата дейност. Трудово правоотношение е налице тогава, когато дадено лице (работник) е задължено да извършва дейности за и под указания на друго лице (работодател) в условия на лична зависимост. Правото за даване на указания може да се отнася до съдържанието, изпълнението, времето и мястото на дейността. Дейности под указания на друго лице извършва този, който по същество не може свободно да структурира своята дейност и да определя работното си време. За установяване дали е налице трудово правоотношение е необходима цялостна оценка на всички обстоятелства във всеки конкретен случай.

Наличието на трудово правоотношение се разпознава например по следните критерии:

 • Изпълнявате указанията на своя договорен партньор;
 • Не можете да определяте свободно кога и къде да работите;
 • Нямате собствени офис помещения, а работите изключително в помещенията на предприятието, в съответствие с организацията на работното място в предприятието;
 • Имате само един работодател;
 • Вашият труд се отчита по часове.

Ако не сте сигурни дали е налице трудово правоотношение, потърсете консултация. Има голяма разлика дали сте наето или самонаето лице: Ако се установи, че в действителност сте наето лице, Вашият работодател трябва да внесе допълнително за минал период вноските за социалното Ви осигуряване (пенсионно осигуряване, осигуряване за гледане и грижи за болен, здравно осигуряване и осигуряване за безработица), които по принцип биха били дължими при трудово правоотношение. По правило вноските за социално осигуряване се удържат наполовина от брутната заплата на работещите (вноски от работник/служител). Такива трябва да са очакванията Ви, когато предявите своя статут на активно наето лице. Работодателят има право да задържа вноските от работник/служител максимално за последните 3 месеца.

В останалите случаи можете да предявите допълнително следните претенции към Вашия работодател в качеството Ви на работник/служител:

Трябва ли да издавам фактура като самонаето лице? Какво трябва да включва тя?

Ако издавате фактура в качеството си на самонаето лице, тя трябва да съдържа следните реквизити:

 • пълно наименование и адрес на предприятието;
 • пълно наименование и адрес на получателя на фактурата;
 • място и дата;
 • Вашият данъчен номер;
 • пореден номер на фактурата с един или повече числов или азбучен ред или комбинация, който се посочва еднократно за идентифициране на фактурата;
 • обхвата на услугите/дейността;
 • нетна сума в евро;
 • ДДС (данък върху оборота, по правило в размер на 19%) и размера на данъка в евро;
 • в случай на освобождаване от данък (когато оборотът Ви не надвишава 17 500 евро годишно), указване, че сте освободен от данък върху оборота;
 • датата, до която трябва да бъде извършено плащането;
 • пълни и верни банкови данни.