СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ
Galja Ivanov·Dienstag, 25. Oktober 2016
Глава първа
Въведение, организация и финансиране Въведение
Германската система за социално осигуряване се състои от 5 нормативни типа: – Осигуряване при болест – Осигуряване за необходимост от дълготрайни грижи – Пенсионно осигуряване – Осигуряване срещу злополука – Осигуряване срещу безработица Тази глава обяснява за всеки тип кои са осигурителите и осигурените лица, както и процедурите за регистрация и приноса. Осигуряването за пенсия на селскостопанските производители, осигуряването на занаятчии, артисти и публицисти, не са включени в това ръководство. Последваща информация за съответните типове осигуряване може да бъде получена от компетентните осигурителни институции. Осигурителните институции имат органи за връзка по отношение на социалното осигуряване в останалите държави членки на ЕС. Ако имате проблеми или въпроси за социалното осигуряване в Германия или в други държави членки, свържете се с компетентния орган(виж приложение 1) С изключение на няколко професии (например държавните служители, съдиите и военните), всички работещи подлежат на задължително осигуряване, освен ако заплатата им не недхвърля определен максимален таван. Също така, служителите, които получават по-малко от 400€ на месец, са освободени от осигуряване. Осигуровката за безработица по принцип може да бъде увеличена на доброволен принцип, като се направи искане до Федералната агенция по заетостта, като в последните 24 месеца преди да се започне самостоятелна дейност, заинтересованата страна трябва за период от 12 месеца да е била осигурявана или получаваща обезщетения за безработица. Може да се свържете с местната агенция по заетостта за информация или съвет. В добавка към споменатите типове социална сигурност, също така съществува социална подкрепа от правителството за търсещи работа, различни семейни помощи и жилищни надбавки. Процедура по регистрация
Веднага след като сте назначен на работа, вашият работодател ще ви регистрира за социално осигуряване. Първо ще бъдете регистрирани към здравната каса (Krankenkasse), която ще уведоми компетентните органи отговарящи за пенсии и за безработица. Ще получите осигурителен номер (Versicherungsnummer), под който пенсионно-осигурителната институция ще записва периодите ви в осигуряване и вашия доход. При назначаване за първи път на работа, ще получите социално-осигурителна карта (Sozialversicherungsausweis or SV-Ausweis) от пенсионно-осигурителната институция. Тя съдържа вашите имена и осигурителен номер. За някои професии (например в строителството), картата за идентификация има снимка и задължително трябва да се носи в работно време. Всички, които получават нов осигурителен номер, незабавно получават известие от органа за пенсионно осигуряване компетентен в техния случай. Самонаетите лица трябва да се регистрират в здравната каса. Организация на социалната защита Задължително пенсионно осигуряване
Задължителното пенсионно осигуряване (Gesetzliche Rentenversicherung) е организирано от Федералната институция за Германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung Bund), регионалните й подразделения (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), Германското пенсионно осигуряване за минно дело, морско дело, железници (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) и пенсионните фондове за земеделските производители (Landwirtschaftliche Alterskassen). Задължително здравно осигуряване
Задължителното здравно осигуряване (Gesetzliche Krankenversicherung) е в ръцете на приблизително 196 осигурителни фонда, някои от които регионални (местни здравни фондове, Ortskrankenkassen), други опериращи на национално ниво (Ersatzkassen). Тези фондове са отворени за цялото население без значение от професия или месторабота (с изключение на моряците и фермерите). Отделно от няколкото специални категории (държавни служители, съдии и военни), всички работещи подлежат на задължително здравно осигуряване, освен ако доходът им е над максималния осигурителен доход в страната за 3 последователни години. За краткотрайна заетост се прилагат специални правила. Здравните фондове администрират събирането на социалните осигуровки за всички рискове. Задължително осигуряване при необходимост от дълготрайни грижи
Всяка здравна каса е създала фонд, който отговаря за осигуряването на обезщетения на граждани, които имат нужда от дълготрайни грижи. Всички здравно осигурени имат покритие и за риска от необходимост от дълготрайни грижи, който се покрива от самия фонд. Лицата, които имат частно здравно осигурително покритие трябва да сключат договор с частния фонд и за покритие при необходимост от дълготрайни грижи. Задължително осигуряване срещу злополука
Отговарящите организации на задължителното осигуряване срещу злополука (Gesetzliche Unfallversicherung) са осигурителните институции срещу злополука в индустриалния сектор (Berufsgenossenschaften) и осигурителните институции срещу злополука в публичния сектор. Задължително осигуряване срещу безработица
За задължителното осигуряване срещу безработица (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) отговаря Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit). Тя е разделена на централен офис, регионални дирекции и местни агенции. Всички служители са покрити срещу този риск (работещите ръчен труд, „белите якички“, стажантите, включително млади хора с увреждания).

Информация на:

Galja Ivanov
-Dipl.-Philologin-
 
 
 
Dolmetscherin für Bulgarisch und Mazedonisch
 
Allgemein vereidigte Dolmetscherin und ermächtigte
Übersetzerin der makedonischen Sprache für die
Gerichte und Notare im Lande Hessen
 
 
 
 
erreichbar wie folgt:
Mobil: 0175 – 123 8818
Büro: 06104 – 60 22 66
 
Email: info(at)bulgarisch-mazedonisch.de