Социална сигурност в Германия

Социалните системи във всяка една провинция се различават помежду си. Струва си да си запознаете с правата в Германия.

Безработица

Ако сте загубили работата си, можете да получите подкрепа от трудовата администрация.

Безработица

Ако останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно.

Внимание: Ако работите в друга държава извън тази, в която живеете (напр. ако сте пограничен работник), за Вас се прилагат специални разпоредби.

Вашето право на обезщетения за безработица подлежи на същите условия, които се прилагат за гражданите на страната, в която сте работили последно. Вашият осигурителен стаж и продължителността на трудова заетост и пребиваване в тази държава се вземат предвид при разглеждането на Вашето заявление.

Лицата, които за последно са работили в Германия и загубят работата си, също не са оставени на произвола, а при определени условия получават подкрепа от държавата. В такива случаи получавате не само финансова помощ. Имате също така възможността да се възползвате от услугите на Федералната агенция по заетостта при търсенето на работа. Агенциите и бюрата по труда разполагат с многобройни инструменти за подпомагане (напр. мерки за обучение и допълнителна квалификация), регламентирани в том II и III на Кодекса за социално осигуряване.

1. Обезщетение за безработица

Ако последно сте работили в Германия, при определени условия имате право на обезщетение за безработица. Едно от условията за това е преди това да сте работили в продължение на определен период от време. По правило трябва да сте работили най-малко 12 месеца през последните 2 години. Ако Вашите трудови ангажименти в повечето случаи са били краткосрочни, ограничени предварително до не повече от 10-седмичен срок, при определени условия е достатъчен и 6-месечен трудов стаж.

Съвет: Трудовият стаж в други страни от ЕС също може да бъде взет под внимание в този случай. Той може да бъде удостоверен посредством формуляр PD U1. Информация по този въпрос ще намерите в информационната брошура „Обезщетения за безработица и работа в чужбина“ (линкът не се предоставя на български език).

Освен това при заплаха от безработица Вие сте длъжни да се регистрирате като търсещо работа лице в Агенцията по заетостта (линкът не се предоставя на български език).

Внимание: Трябва да се регистрирате лично като търсещо работа лице в компетентната Агенция по заетостта най-късно 3 месеца преди края на Вашия трудов ангажимент. Ако бъдете уведомен за прекратяването на Вашия трудов ангажимент по-малко от 3 месеца преди това, трябва лично да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта в 3-дневен срок. За да спазите този срок, можете да се регистрирате като търсещо работа лице и по телефона (на безплатен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн (линкът не се предоставя на български език). Явяването Ви лично може да се осъществи и по-късно. Ако пропуснете срока, Ви заплашва период на забрана, през който няма да получавате обезщетения съгласно том III на Кодекса за социално осигуряване (обезщетения за безработица тип I).

Повече информация за обезщетенията за безработица можете да получите от информационната брошура за безработни лица (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта.

Вашето право на обезщетения за безработица може да се прехвърли и в друга държава от ЕС за срок от 3 до 6 месеца, през които търсите работа там. Това означава, че можете да ползвате обезщетенията за безработица от друга страна на ЕС, докато търсите работа в Германия. Същото важи и в обратния случай – можете да получавате обезщетенията си за безработица от Германия в друга страна от ЕС. Повече информация по темата ще намерите в информационната брошура за безработни лица (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта.

Внимание: Ако искате да прехвърлите обезщетенията за безработица в друга държава, трябва първо да се обърнете към Вашата служба по заетостта и да изпълните определени условия. В противен случай може да загубите правото си на помощи.

 2. Осигуряване на основна издръжка на живот съгласно Социалния кодекс, книга II и XII

Осигуряването на основна издръжка на живот Ви гарантира минималния размер на финансовите средства, които са Ви необходими за Вашето препитание.
Трудоспособни лица, които търсят работа и нямат никакво или имат силно ограничено право на обезщетения за безработица или имат прекалено ниски доходи, получават обезщетения за безработица тип II съгласно том II на Кодекса за социално осигуряване, т. нар. „Харц IV“.
Лица, които са нетрудоспособни, например поради заболяване или навършена възраст за пенсиониране и поради това не могат да работят, получават помощи съгласно том XII на Кодекса за социално осигуряване.

ВниманиеДостъпът до тези обезщетения за социална закрила на гражданите на ЕС е регламентиран със специална нормативна уредба. Можете да ползвате обезщетения съгласно том II на Кодекса за социално осигуряване, ако

 • работите в Германия, но не печелите достатъчно, за да осигурявате препитанието си, или

 • сте работили в Германия повече от 1 година и сте останали безработен принудително. Ако сте работили по-малко от 1 година, обезщетенията са ограничени за срок от 6 месеца.

Пълнолетните лица без семейство или деца в момента получават до 424 евро месечно. Допълнително се поемат разходи за жилищно настаняване и отопление в определен размер. Те се приспадат от доходите Ви.

Ако пребивавате в Германия изключително с цел търсене на работа и преди това не сте работили достатъчно дълго, получавате обезщетения съгласно том II и XII на Кодекса за социално осигуряване едва след 5-годишен законен престой в Германия.

Ако решите да се върнете в държавата си на произход, можете да получавате обезщетения за храна, лична хигиена и здраве съгласно том XII на Кодекса за социално осигуряване за период от максимум 1 месец.
В особено тежки единични случаи (напр. неспособност за пътуване) тези обезщетения могат да се отпускат и за срок по-дълъг от 1 месец.

Допълнителна информация ще намерите в информационната брошура „Обезщетения за безработица тип II/социални помощи – осигуряване на основна издръжка на живот съгласно Социалния кодекс, книга II“ (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта. Възползвайте се и от каталога с въпроси и отговори(линкът не се предоставя на български език) на Федерално министерство на труда и социалната политика.

Съвет: Ако имате право на обезщетения за социална закрила в Германия, това важи и за живеещите в Германия членове на Вашето семейство.

Често задавани въпроси – Безработица

Договорът ми беше прекратен. Къде трябва да се регистрирам?

Ако сте загубили работата си или сте разбрали, че предстои да загубите работното си място или мястото си за професионално обучение, Вие сте длъжен да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език) като търсещо работа лице.

Внимание: Трябва да се регистрирате лично като търсещо работа лице в компетентната Агенция по заетостта най-късно 3 месеца преди изтичане на Вашата заетост по трудово правоотношение. Ако бъдете уведомен за прекратяването на Вашето трудово правоотношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва лично да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта в 3-дневен срок. За да спазите този срок, можете да се регистрирате и по телефона (на безплатен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн (линкът не се предоставя на български език). Лично можете да се явите по-късно. Ако пропуснете срока, Ви заплашва период на забрана, през който няма да получавате обезщетения съгласно книга III на Кодекса за социално осигуряване (обезщетения за безработица тип I).

Докато сте регистриран като търсещо работа лице, компетентната Агенция по заетостта може да Ви съдейства своевременно при търсенето на ново работно място или място за професионално обучение. При търсене на работно място в чужда държава при необходимост Агенцията по заетостта Ви препраща към съответни специализирани колеги от Службата за международна заетост (линкът не се предоставя на български език) към платформата EURES (европейски портал за професионална мобилност)или Ви свързва директно с Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV).

Как мога да прехвърля помощите за безработица в друга държава?
 • Прехвърлянето на помощите за безработица в друга държава трябва да бъде заявено в службите по заетостта на държавата, в която получавате обезщетение за безработица.
 • По правило преди да прехвърлите помощите в друга държава, първо трябва да сте били регистрирани като безработно лице в продължение на 4 седмици.
 • След това получавате формуляр PD U2 от службата, в която сте регистрирани като безработно лице, като този формуляр Ви позволява да прехвърлите помощите си за безработица в друга държава.
 • В срок от 7 дни след заминаването си трябва да се регистрирате като безработно лице въз основа на формуляр PD U2 в службите по заетостта в държавата, където възнамерявате да търсите работа.
 • Можете да получавате помощи за безработица в продължение на 3 месеца след преместването си в друга държава. Този срок може да бъде удължен до максимум 6 месеца.
 • Ако не намерите работа, трябва да се върнете в държавата, от която получавате помощи за безработни, преди изтичане на този срок. Ако се върнете след изтичане на този срок, съществува опасност да загубите всякакви права на обезщетение за безработица в някои държави от ЕС (Германия не се числи към тях).

Внимание: Изключително важно е да се съобразите с горепосочените условия. В противен случай може да загубите правото си на помощи. Много безработни лица губят правото си на помощи поради непознаване на разяснените по-горе условия. Те напускат страната, в която са работили последно, без да се регистрират в тамошните служби по заетостта, регистрират се прекалено късно в службите по заетостта в страната, в която ще търсят работа, или се връщат едва след изтичане на срока за ползване на прехвърлени в друга държава обезщетения. Затова трябва задължително да се свържете със службите по заетостта на държавата, от която получавате помощи за безработни, за да научите повече за правата и задълженията си.

Какво мога да получа от Агенцията по заетостта освен съдействие при търсене на работа?

Наред с търсенето на работно място или място за професионално обучение, Вие и Вашите близки ще получите консултация и подкрепа (насърчаване) от Федералната агенция по заетостта в следните сфери:

 • професионална консултация;
 • професионално обучение;
 • повишаване на професионалната квалификация, включително и за наети лица;
 • професионално интегриране на хора с увреждания.

По дългия път в търсене на ново работно място можете да получите и финансова подкрепа, например:

 • при поемане на разходите за повишаване на квалификацията;
 • за транспортните разходи за интервюта или документи за кандидатстване;
 • за курсове за подготовка за кандидатстване;
 • за езикови курсове.

Допълнителна информация за отделните услуги можете да намерите на уебсайта на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език).

Какво получавам от осигуряването за безработица?

Лицата, които за последно са работили в Германия и загубят работата си, също не са оставени на произвола, а при определени условия получават подкрепа от държавата. В такива случаи получавате не само финансова помощ. Имате също така възможността да се възползвате от услугите на Федералната агенция по заетостта при търсенето на работа. Агенциите и бюрата по труда разполагат с многобройни инструменти за подпомагане (напр. мерки за обучение и допълнителна квалификация), регламентирани в книга II и III от Социалния кодекс.

Здраве

Болестите и злополуките могат да ударят всеки. Важно е да се предпазите в този случай.

Здравното осигуряване в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи:

 • задължителното здравно осигуряване и
 • частното здравно осигуряване.

За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2017 г. този праг възлиза на 57 600 евро. Ако доходите Ви надвишават определения праг, можете сами да решите дали да останете в задължителното здравно осигуряване или да преминете към частно здравно осигуряване. Трябва да изберете един от двата варианта. Не е възможно да се откажете от здравно осигуряване.

Дори и да извършвате самостоятелна стопанска дейност, можете сами да решите дали желаете да се осигурявате към задължителното или частното здравно осигуряване. Частните здравни осигуровки се различават често по размера на вноските и по предлаганите услуги. Информирайте се точно и винаги сравнявайте различни предложения! Можете да потърсите съдействие в Консултативния център по въпроси за миграцията.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие автоматично сте осигурени и в рамките на задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи. При приключване на договора за здравно осигуряване лицата с индивидуална застраховка трябва своевременно да си направят индивидуална застраховка за гледане и медицински грижи.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие получавате здравноосигурителна карта. Здравноосигурителната карта се представя при всяко посещение при лекаря. По правило таксата за посещението при лекаря се заплаща директно от здравната каса. Вие не трябва да плащате нищо.

Внимание: Понякога лекарите препоръчват лечение, което не се поема от здравната каса. Можете да решите дали да приемете лечението срещу допълнително заплащане. Вашият лекар трябва да Ви разясни предимствата и недостатъците от подобно допълнително лечение, както и разходите за него.

Ако семейният Ви партньор живее в Германия и не работи, можете да го осигурите, като го включите към Вашата задължителна здравна осигуровка. От това не произтичат допълнителни разходи. Същото важи и за Вашите деца (семейно осигуряване).

Ако сте здравно осигурен в страната си на произход и само временно пребивавате в Германия, можете да получите медицински грижи в Германия, доколкото това се налага по време на престоя Ви, т.е. не може да изчака завръщането Ви. Към тези медицински грижи се числят и непарични обезщетения, свързани с хронични заболявания и бременност. За целта трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да подадете молба за издаване на ЕЗОК в здравната каса в страната на произход преди пътуването. Тя се издава безплатно. Ако не разполагате с ЕЗОК, тъй като например издаването ѝ би отнело прекалено дълго време, можете да поискате временно удостоверение.

Внимание: ЕЗОК се признава само от лекари и здравни каси, които са част от обществената здравноосигурителна система – услугите на частното здравно осигуряване не се покриват от нея.

Ако работите в Германия, но живеете в друга държава (местожителство извън държавата на осигуряване), имате право на медицинско лечение и в държавата по местоживеене. За целта е необходимо обаче да се регистрирате в здравноосигурителния орган във Вашата държава по местоживеене. За регистрацията във Вашата държава по местоживеене трябва да попълните формуляр (образец S1). Можете да получите този формуляр от Вашата здравна каса в Германия.

Ако сте заминали за Германия с цел търсене на работа, можете да се регистрирате в немската здравноосигурителна система. За регистрирането Ви е необходимо да носите формуляр (образец S1), издаден от Вашата здравна каса в държавата на произход и да го представите пред немското осигурително дружество. Продължавате да бъдете член на Вашето досегашно здравно осигуряване, но получавате в Германия пълния обхват на непарични обезщетения. В обратния случай, ако нямате регистрация – т.е. разполагате само с Вашата ЕЗОК – ще получите само необходимото медицинско лечение по време на престоя Ви.

Ако заминавате за Германия единствено за да се подложите на медицинско лечение, свързаните с него разходи се поемат от Вашата чуждестранна здравна осигуровка само ако предварително сте получили нужното за целта разрешение. Това разрешение се удостоверява с формуляр (образец S2), издаден от Вашата здравна каса по местоживеене.

Внимание: Системите на здравеопазване в отделните държави се различават помежду си. Затова е възможно медицински услуги, за които не трябва да плащате във Вашата страна, да се окажат платени в други държави.

Ако сте здравно осигурени в частно осигурително дружество, за Вас важат договорните условия на Вашата частна здравна застраховка. Това се отнася и за лечение в чужбина.

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

 • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
 • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
 • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
 • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
 • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

В случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от Вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Обща информация за услугите на немската социалноосигурителна система в случай на болест, трудова злополука и професионално заболяване можете да намерите на интернет страницата на Централното сдружение на германските задължителни здравноосигурителни каси (линкът не се предоставя на български език) и на германското задължително здравно осигуряване при злополука (линкът не се предоставя на български език).

Често задавани въпроси – Здраве

Как функционира здравното осигуряване в Германия?

Здравното осигуряване в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи:

 • задължителното здравно осигуряване и
 • частното здравно осигуряване.

За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2017 г. този праг възлиза на 57 600 евро. Ако доходите Ви надвишават определения праг, можете сами да решите дали да останете в задължителното здравно осигуряване или да преминете към частно здравно осигуряване. Трябва да изберете един от двата варианта. Не е възможно да се откажете от здравно осигуряване.

Дори и да извършвате самостоятелна стопанска дейност, можете сами да решите дали желаете да се осигурявате към задължителното или частното здравно осигуряване. Частните здравни осигуровки се различават често по размера на вноските и по предлаганите услуги. Информирайте се точно и винаги сравнявайте различни предложения! Можете да потърсите съдействие в Консултативния център по въпроси за миграцията.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие автоматично сте осигурени и в рамките на задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи. При приключване на договора за здравно осигуряване лицата с индивидуална застраховка трябва своевременно да си направят индивидуална застраховка за гледане и медицински грижи.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие получавате здравноосигурителна карта. Здравноосигурителната карта се представя при всяко посещение при лекаря. По правило таксата за посещението при лекаря се заплаща директно от здравната каса. Вие не трябва да плащате нищо.

Внимание: Понякога лекарите препоръчват лечение, което не се поема от здравната каса. Можете да решите дали да приемете лечението срещу допълнително заплащане. Вашият лекар трябва да Ви разясни предимствата и недостатъците от подобно допълнително лечение, както и разходите за него.

Ако семейният Ви партньор живее в Германия и не работи, можете да го осигурите, като го включите към Вашата задължителна здравна осигуровка. От това не произтичат допълнителни разходи. Същото важи и за Вашите деца (семейно осигуряване).

Ако сте здравно осигурен в страната си на произход и само временно пребивавате в Германия, можете да получите медицински грижи в Германия, доколкото това се налага по време на престоя Ви, т.е. не може да изчака завръщането Ви. Към тези медицински грижи се числят и непарични обезщетения, свързани с хронични заболявания и бременност. За целта трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да подадете молба за издаване на ЕЗОК в здравната каса в страната на произход преди пътуването. Тя се издава безплатно. Ако не разполагате с ЕЗОК, тъй като например издаването ѝ би отнело прекалено дълго време, можете да поискате временно удостоверение.

Внимание: ЕЗОК се признава само от лекари и здравни каси, които са част от обществената здравноосигурителна система – услугите на частното здравно осигуряване не се покриват от нея.

Ако работите в Германия, но живеете в друга държава (местожителство извън държавата на осигуряване), имате право на медицинско лечение и в държавата по местоживеене. За целта е необходимо обаче да се регистрирате в здравноосигурителния орган във Вашата държава по местоживеене. За регистрацията във Вашата държава по местоживеене трябва да попълните формуляр (образец S1). Можете да получите този формуляр от Вашата здравна каса в Германия.

Ако сте заминали за Германия с цел търсене на работа, можете да се регистрирате в немската здравноосигурителна система. За регистрирането Ви е необходимо да носите формуляр (образец S1), издаден от Вашата здравна каса в държавата на произход и да го представите пред немското осигурително дружество. Продължавате да бъдете член на Вашето досегашно здравно осигуряване, но получавате в Германия пълния обхват на непарични обезщетения. В обратния случай, ако нямате регистрация – т.е. разполагате само с Вашата ЕЗОК – ще получите само необходимото медицинско лечение по време на престоя Ви.

Ако заминавате за Германия единствено за да се подложите на медицинско лечение, свързаните с него разходи се поемат от Вашата чуждестранна здравна осигуровка само ако предварително сте получили нужното за целта разрешение. Това разрешение се удостоверява с формуляр (образец S2), издаден от Вашата здравна каса по местоживеене.

Внимание: Системите на здравеопазване в отделните държави се различават помежду си. Затова е възможно медицински услуги, за които не трябва да плащате във Вашата страна, да се окажат платени в други държави.

Ако сте здравно осигурени в частно осигурително дружество, за Вас важат договорните условия на Вашата частна здравна застраховка. Това се отнася и за лечение в чужбина.

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

 • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
 • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
 • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
 • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
 • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

В случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от Вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Обща информация за услугите на немската социалноосигурителна система в случай на болест, трудова злополука и професионално заболяване можете да намерите на интернет страницата на Централното сдружение на германските задължителни здравноосигурителни каси (линкът не се предоставя на български език) и на германското задължително здравно осигуряване при злополука (линкът не се предоставя на български език).

Какво представлява осигуряването при трудова злополука?

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

 • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
 • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
 • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
 • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
 • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

В случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от Вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Семейство

В Германия семействата се подкрепят от държавата. Информирайте се подробно за различните възможности.

1. Финансови и социални помощи по време на и след бременността

Разпоредбите на Закона за закрила на майчинството се прилагат за (бъдещи) майки, чието работно място се намира в Германия. Този закон предоставя закрила от рисковете на работното място и Ви осигурява специална защита от уволнение. Така бъдещите майки могат да работят 6 седмици преди раждането само с тяхно изрично съгласие, а до 8 седмици след раждането нямат право изобщо да работят. В случай на преждевременно раждане или многоплодна бременност майките нямат право да работят до 12 седмици след раждането. При преждевременно раждане с тегло на новороденото под 2500 грама, както и при други случаи на преждевременно раждане, отпускът по майчинство след раждането се удължава с броя на дните неизползван преди раждането отпуск. Освен това законът забранява полагането на определени видове труд (напр. работа на парче, работа на поточна линия, извънреден, неделен или нощен труд). Ако лекарят издаде индивидуално удостоверение за забрана за работа, то е задължително.

За да предпази майките от финансови щети през този период, Законът за закрила на майчинството предвижда различни помощи за майчинство:

 • обезщетение за майчинство;
 • надбавки от работодателя към обезщетението за майчинство по време на отпуска по майчинство;
 • трудово възнаграждение при забрана за работа извън сроковете на майчинството (обезщетение за закрила на майчинството)

В качеството си на гражданин на ЕС имате право на детски надбавки в Германия за Вашите деца, ако:

 • сте данъчнозадължено лице без никакви ограничения в Германия. Ако живеете в Германия, това по правило е така. Ако не живеете в Германия, но получавате минимум 90% от доходите си в Германия, след подаване на заявление можете да бъдете третирани като данъчнозадължено лице без ограничения.
 • децата Ви живеят в Германия, в страна от ЕС или в Норвегия, Лихтенщайн, Исландия или Швейцария.

Детски надбавки получавате по правило за деца до 18- годишна възраст. Такива са:

 • биологични или осиновени деца;
 • доведени деца;
 • деца в приемни семейства;
 • внуци.

Ако детето е на възраст над 18 години, тогава можете да получавате детски надбавки само при определени условия. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: Ако семейството Ви живее в друга държава от ЕС, първо трябва да бъде уточнено коя държава е компетентна за изплащането на детските надбавки. Възможно е да получавате частични помощи от различни държави от ЕС. Това зависи от семейното Ви положение.

Заявлението за получаване на детски надбавки трябва да се подаде в Семейната каса от този родител, при когото живее детето. Детските надбавки са в размер на по 192 евро за първото и второ дете, за третото дете те са 198 евро, а за всяко следващо – по 223 евро.

Повече информация за детските надбавки и процедурата по подаване на заявление ще намерите на интернет страницата на Семейната каса (линкът не се предоставя на български език).

3. Семейни помощи за деца

Съгласно Федералния закон за детските надбавки, максималният размер на семейните помощи за деца е 160 евро месечно на дете и заедно с детските надбавки покриват средностатистическите нужди на децата.
Родителите имат право на семейни помощи за децата си, ако:

 • децата са неженени/неомъжени и са на възраст под 25 години;
 • живеят в едно домакинство с родителите си;
 • за тези деца се получават детски надбавки или друг вид помощ, която не включва детски надбавки;
 • месечните доходи на родителите са над прага за минимален доход от 900 евро за двамата родители и 600 евро за самотни родители;
 • доходите и имуществото, които трябва да се вземат под внимание, не надвишават прага за максимален доход (линкът не се предоставя на български език);
 • (съответният праг с добавена към него обща сума на детските надбавки); и
 • нуждите на семейството се покриват от детските надбавки и евентуално полагащите се жилищни помощи за наем и така отпада правото на претенции за получаване на обезщетения за безработица тип II

Надбавките за отглеждане на дете представляват семейна финансова помощ след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете компенсират липсващата част от доходите, ако след раждането желаете да се грижите за детето си и поради това прекъсвате или намалявате трудовата си дейност. Право на надбавки за отглеждане на дете получавате, ако местожителството на детето Ви е в Германия или единият от родителите работи или е работил като наето лице в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получават лица, които:

 • през периода на получаване на надбавките за отглеждане на дете не работят повече от средномесечно 30 часа в седмицата;
 • сами отглеждат и възпитават детето си;
 • живеят в едно домакинство с детето си; и
 • са с местожителство или обичайно местопребиваване в Германия.

Заявлението за получаване на надбавки за отглеждане на дете се подава в местната служба за надбавки за отглеждане на дете. Компетентната във Вашия случай служба за надбавки за отглеждане на дете ще намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

В зависимост от нуждите на родителите, нормативната уредба предвижда различни ред и условия относно надбавките за отглеждане на дете.

Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер от 65% до 100% от нетните доходи преди раждането. Колкото по-ниски са били доходите, толкова по-висок е процентът. Те са в размер на минимум 300 евро и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките имат право да получават надбавките общо за максимум 14 месеца и да разпределят помежду си периодите на получаване по своя преценка. Всеки един от родителите може да получава надбавките минимум 2 и максимум 12 месеца. Право на пълните 14 месеца се полага, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето, вследствие на което пропускат трудови доходи. Като компенсация на отсъстващите трудови доходи на липсващия партньор, самотните родители имат право на пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете.
Съществуват и други форми на надбавки за отглеждане на дете, напр. за родители, които по време на получаването на надбавките желаят да работят на непълен работен ден. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: За всички семейни обезщетения за наети лица от ЕС важат следните положения: Изплащането на семейни обезщетения е на първо място в компетенциите на държавата, в която работят родителите. Ако родителите работят в различни страни от ЕС, изплащането на семейни помощи е на първо място в компетенциите на държавата, в която живее детето. Ако съществува разлика между размера на помощите, плащани от първата държава, и тези, които би трябвало да плаща втората държава, е възможно другата държава – членка на ЕС да трябва да плаща разликата в сумите. По време на родителския отпуск сте третирани като заето лице, тъй като трудовите Ви правоотношения продължават и през този период.

5. Родителски отпуск

Право на родителски отпуск от работодателя имат тези наети лица, които упражняват обичайната си трудова дейност в Германия, както и наетите лица, които упражняват трудова дейност в чужбина, ако трудовото правоотношение се урежда от германското законодателство. Посредством родителския отпуск Вие можете да прекъснете трудовата си дейност или да съкратите работното си време, за да се грижите за детето си. Ако ползвате родителски отпуск, Вие сте освободен от работа. През този период няма да получавате заплата. Ако отговаряте на посочените по-горе условия, по време на родителския отпуск имате право на надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени, Вашето трудово правоотношение е само временно преустановено и имате право да се върнете на работното си място.

За да имате право на родителски отпуск, трябва да отговаряте на определени условия.Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

6. Детски заведения и грижи за децата

Децата, навършили 1 година, имат законово право на осигурено място в структурите за полагане на грижи за гледане на деца в целодневно детско заведение (наричано още детска градина) или посредством друга форма за съдействие на родителите (при детегледач/ка). Това право на грижи за детето важи от навършване на първата му година до тръгването му на училище.

При наличие на определени предпоставки е възможно и деца, ненавършили 1 година, да се възползват от възможността за полагане на грижи за детето им (напр. когато родителите работят, търсят работа или се обучават).

Родителите могат да избират дали за детето им да бъдат полагани грижи в детско заведение или от детегледач/детегледачка. За да получите място за полагане на грижи за детето, трябва да подадете молба в компетентната Служба за деца и младежи (линкът не се предоставя на български език).

Много служби за деца и младежи в Германия предоставят в интернет съответните формуляри и информационни материали, както и обзор на очакваните разходи по полаганите грижи за детето. Те предлагат и индивидуална консултация за родителите и ги подпомагат в търсенето на подходящо място за детето.

Съвет: Ако искате да намерите място за полагане на грижи за детето Ви, трябва да започнете да търсите такова от по-рано. Местата обикновено се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много от тях чакат повече от 6 месеца, за да получат място в детско заведение. Информирайте се възможно най-рано за свободни места.

Посещението на целодневно детско заведение е особено важно за подобряване на езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, в детската градина и училището се предлагат специални курсове по немски език.

Във всички федерални провинции още в детската градина (най-късно при записването в училището) се провеждат езикови тестове, за да се установи индивидуалната нужда на детето от обучение по немски език. Така се гарантира, че детето ще разбира преподавания материал.

Съвет: За успеха на Вашето дете в училище е важно то да говори добре немски език. Затова се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите умения! В някои провинции участието в занятия за подобряване на езиковите умения по немски език от деца, при които се вижда необходимост от това, е задължително. Информация за предлаганите занятия за подобряване на езиковите умения по немски език ще получите директно в детската градина или в училището на Вашето дете, както и в консултативните центрове по миграционни въпроси и миграционните служби за младежи.

Повече информация ще получите на място в:

 • градската, общинската и окръжната администрация: службите за деца и младежи
 • консултативните центрове за семейства
 • миграционните консултативни центрове за възрастни имигранти
 • целодневните детски заведения (много детски заведения предлагат например „ден на отворените врати“, в рамките на който на определена дата можете да разгледате детското заведение и да се запознаете с педагогическата концепция. Тези дни на отворените врати обикновено се обявяват на интернет страниците на детските заведения.)

или в интернет:

7. Помощи за образование и участие в обществени живот

Принципно право на помощи за образование и участие в обществения живот имат по-специално тези деца, юноши и млади хора, които получават обезщетение за безработица тип II, обезщетения за безработица за нетрудоспособни лица или социални помощи или чиито родители получават семейни помощи за деца или жилищни помощи за наем. Помощите за образование и участие в обществения живот включват:

 • еднодневни екскурзии от училище или детската градина;
 • няколкодневни екскурзии с класа от училище или детската градина;
 • снабдяване с лични училищни пособия;
 • надбавки за пътни пари на ученици;
 • подходяща финансова подкрепа за учене;
 • безвъзмездна финансова помощ за обяд;
 • финансова помощ за участие в социалния и културния живот на общността (спорт, музика, свободно време).

Заявление за получаване на помощи за образование и участие в обществения живот се подава в компетентните общински служби на съответната федерална провинция. Тук(линкът не се предоставя на български език) ще научите къде в близост до Вас можете да подадете заявление за получаване на такива помощи.

8. Семейни обезщетения

Семейните обезщетения, каквито са например детските помощи или надбавките за отглеждане на дете в Германия, се предлагат и във всички други държави от ЕС, като обаче съществуват големи разлики по отношение на организацията и размера им. Информация за семейните обезщетения в Германия ще намерите в раздел

Често се задава въпросът в компетенциите на коя държава е плащането на семейни обезщетения. Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако семейството Ви живее в държавата, в която сте осигурени, тогава тази държава е компетентна по отношение на семейните помощи. Вие получавате семейни обезщетения при същите условия и в същия размер както гражданите на тази държава. Това означава, че ако работите в Германия и живеете тук със семейството си, получавате семейни обезщетения в същия обхват като лицата с немско гражданство.
 • Ако семейството Ви не живее в държавата, в която сте осигурени, тогава е възможно да имате право на семейни обезщетения в различни държави. Това зависи от правилата в съответните държави. Ако имате право на семейни обезщетения в няколко държави, то правилата за приоритетност определят коя държава е приоритетно отговорна за плащанията. Ако размерът на семейните обезщетения е по-голям в другата държава, тогава можете да подадете заявление за получаване на разликата в сумите.

Пример: Един от родителите работи в Германия, другият работи в Полша и живее там с тяхното дете. Тогава е налице право на детски помощи както в Полша, така и в Германия. В този случай, тъй като детето живее в Полша, полската държава плаща полските детски помощи. Тъй като обаче полските детски помощи са с по-малък размер от немските, Германия доплаща разликата. Т.е. общо получавате такива детски помощи, каквито се полагат в държавата с по-висок размер на плащанията.

Всеки, който има деца, заслужава подкрепата на държавата. Но колкото многообразни са семействата, толкова повече се различават помощите и данъчните облекчения, от които те се нуждаят. В този филм се разясняват помощите, които се предоставят на семействата „детски надбавки“, „семейни помощи за деца и авансови плащания за издръжка“, „необлагаем минимум от доходите на родители с деца“ и „необлагаеми суми за самотни родители“.

Видеото е публикувано с лиценз за Съзидателно споделяне (Creative Commons) by-nc-nd/3.0/. То може да бъде разпространено и публикувано непроменено с нестопанска цел като се посочва неговият носител на авторското право „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“.

Често задавани въпроси – Семейство

Какви форми на надбавки за отглеждане на дете съществуват?

Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер от 65% до 100% от нетните доходи преди раждането. Колкото по-ниски са били доходите, толкова по-висок е процентът. Те са в размер на минимум 300 евро и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките имат право да получават надбавките общо за максимум 14 месеца и да разпределят помежду си периодите на получаване по своя преценка. Всеки един от родителите може да получава надбавките минимум 2 и максимум 12 месеца. Право на пълните 14 месеца се полага, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето, вследствие на което пропускат трудови доходи. Като компенсация на отсъстващите трудови доходи на липсващия партньор, самотните родители имат право на пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете.

Надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus (за деца, родени след 01.07.2015): Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са предназначени за родители, които по време на получаването им работят на непълен работен ден. Тези надбавки, в зависимост от доходите преди раждането, подобно на базисните детски надбавки, заместват от 65% до 100% от доходите, отпадащи поради непълния работен ден. Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са в размер на максимум половината от базисните детски надбавки, които се полагат на родителя без приходи от непълен работен ден (т. е. минимум 150 евро и максимум 900 евро месечно). За сметка на това надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus се изплащат двойно по-дълго време: един месец базисни детски надбавки = два месеца надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus.

Бонус за партньорство: Ако и двамата родители работят едновременно на непълен работен ден през четири последователни месеца с продължителност между 25-30 часа седмично, всеки родител получава допълнително надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus (т.нар. бонус за партньорство) за тези четири месеца.

На какви условия трябва да отговарям, за да имам право на родителски отпуск?

Ако работите в Германия като наето лице, за възпитанието и отглеждането на дете Ви се полага родителски отпуск. За да имате право на родителски отпуск, трябва да живеете в едно домакинство с детето си. И двамата родители имат право на родителски отпуск. Родителският отпуск за всеки един родител се изчислява поотделно. По време на родителския отпуск родителите могат да работят до 30 часа седмично (т.е. заедно общо до 60 часа седмично).

За родените преди 1 юли 2015 г. деца се полагат 12 месеца родителски отпуск. Можете да прехвърлите ползването на родителския отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си, ако работодателят Ви е съгласен с това. Родителският отпуск може да се ползва през два отделни периода.

За родените след 1 юли 2015 г. деца се полагат 24 месеца родителски отпуск. И в този случай можете да прехвърлите ползването на родителски отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си. Родителският отпуск може да се ползва през три отделни периода. Работодателят може да откаже единствено третия период, ако са налице извънредни фирмени обстоятелства.

На какво трябва да обърна внимание, когато подавам молба за детски надбавки?
 • Молба за детски надбавки може принципно да подаде само този родител, при когото живее детето.
 • Молбата трябва да се депозира в писмен вид в Семейната каса. Семейната каса не изпраща потвърждение за получаване на молбата. Затова е препоръчително да изпращате кореспонденцията си до Семейната каса като препоръчано писмо с обратна разписка. За хода на процедурата можете да се информирате в Семейната каса по телефона.
 • Понастоящем обработката на молби за детски помощи може да отнеме няколко месеца. След като молбата бъде обработена от Семейната каса, ще получите решение по молбата или ще бъдете приканени да представите допълнителни документи. За да предотвратите допълнително забавяне, трябва да представите документите възможно най-бързо.
 • Детските помощи може да се изплащат и със задна дата за последните 4 години от подаване на молбата.
 • По време на цялата процедура на одобрение Вие сте длъжни да информирате Семейната каса за промени във Вашите лични обстоятелства без специална покана. Към това спадат по-специално промени в адреса, банковата сметка или работодателя Ви. Ако не изпълните това задължение, това води до забавяне на процедурата и може да доведе до отказ на молбата Ви.
 • Ако молбата Ви за детски помощи бъде отхвърлена, отказът влиза законно в сила след изтичане на срока на обжалване, т. е. 1 месец след получаване на отказа. В този случай не можете да получавате детски помощи за съответния период, независимо от това дали отказът на молбата Ви е правомерен или не.

Допълнителна информация ще намерите в информационната брошура „Детски надбавки” (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта.

При какви обстоятелства имам право да получа и да ми бъде отпуснато обезщетение за майчинство?

Обезщетението за майчинство осигурява доходи на бъдещите или младите майки през времето, в които нямат право да работят по причини, свързани със закрилата на майчинството. Обезщетението за майчинство се изплаща от обществените здравноосигурителни каси през постановените от Закона за закрила на майчинството периоди преди и след раждането, както и за деня на раждането. Обезщетението за майчинство получават само жените, които са здравно осигурени в обществена здравноосигурителна каса и имат право на обезщетения за болест.

Размерът на обезщетението за майчинство варира в зависимост от средните нетни доходи, заплатени през последните три календарни месеца, съответно през последните тринадесет седмици, и е ограничен до максимум 13 евро на календарен ден. За да получавате обезщетение за майчинство, трябва да представите в здравната каса удостоверение от лекар или акушерка с посочен очакван термин на раждане.

Заетите лица от женски пол, които не членуват в обществена здравноосигурителна каса (напр. частно здравно осигурени или семейно здравно осигурени в обществена здравна каса жени), получават обезщетение за майчинство с общ размер от максимум 210 евро. Този въпрос е в рамките на компетенциите на Федералната осигурителна служба (Бюро по обезщетения за майчинство).

Ако получаваното дневно обезщетение надвишава 13 евро, работодателят поема разликата в сумите под формата на т. нар. надбавки за майчинство от работодателя.

При какви обстоятелства имам право на обезщетение за закрила на майчинството?

Обезщетение за закрила на майчинството Ви се полага, ако

 • престанете да работите преди да излезете в отпуск по майчинство; или
 • след изтичане на отпуска все още не можете да работите; или
 • работодателят Ви прехвърли на друга, по-зле платена работа.

Така няма нужда да се притеснявате от финансови щети. Запазвате най-малко средните си доходи от последните тринадесет седмици, съответно от последните три месеца преди раждането (обезщетение за закрила на майчинството). Обезщетението за закрила на майчинството се третира като трудово възнаграждение и подлежи на данъчно облагане и социално осигуряване.

Ще получавам ли детски надбавки и ако детето ми е на възраст над 18 години?

За дете над 18 години може да се получават детски надбавки, ако то:

 • за първи път завършва училищно или професионално образование, висше образование или стаж. Необходимо е детето Ви да придобива знания, които ще послужат като подходяща основа за упражняване на желаната професия.
 • завършва второ образование и работи не повече от ограничен брой часове. Ако средно за годината детето Ви работи повече от 20 часа седмично, то детските помощи се спират (изключение: минимална заетост с доходи до 450 евро).
 • не може да започне професионално обучение поради липса на свободни места. Освен това трябва да се докаже, че детето полага усилия да намери място за професионално обучение. Това може да стане, ако примерно детето е регистрирано в агенция или бюро по труда като лице, търсещо място за професионално обучение.
 • е безработно. Същевременно трябва да е регистрирано в Агенцията по заетостта или бюрото по труда като лице, търсещо работа. Това важи само до навършване на 21-годишна възраст.
 • ако отслужва доброволна военна или друга подобна служба.
 • се намира в преходния етап между два периода на образование. Това важи за максимум 4 месеца.
 • ако поради увреждане не е в състояние да се издържа само.

Пенсия

Трябва да се осигурите и за времето след приключване на активния си трудов живот. Тук ще намерите информация за задължителното пенсионно осигуряване.

В качеството си на наето лице Вие принципно сте осигурени в системата на задължителното пенсионно осигуряване. Пенсионното осигуряване обхваща следните мерки:

 • Пенсията служи за финансово обезпечаване на старините, когато вече не получавате доходи от трудова дейност. За пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да достигнете определена възраст и да имате определена продължителност на осигурителния стаж.
 • Пенсионното осигуряване ще Ви подпомага и в случай че в рамките на трудовия си стаж имате периоди на ограничена трудоспособност, т.е. по причини на заболяване или увреждане не можете или можете само отчасти да работите. В тези случаи имате право на рехабилитационни мерки, които целят възстановяване на Вашата трудоспособност или, ако поради здравословното Ви състояние не можете или можете само ограничено да работите в обозримо бъдеще – и на пенсия поради намалена трудоспособност.
 • Пенсионното осигуряване предлага още широкообхватни мерки за закрила на преживели лица. От него се изплащат пенсии на вдовици, вдовци или сираци на починалите осигурени лица.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст имат родените до 1946 г. навършили 65-годишна възраст. Тук определяща е навършената възраст. За родените през следващите години пенсионната възраст се повишава постепенно на 67 години. Необходимата навършена възраст е увеличена. От 2029 г. нататък тази пенсионна възраст ще важи за всички, родени след 1964 г. В системата на задължителното пенсионно осигуряване обаче има и други възрастови граници, които, при наличие на специални индивидуални предпоставки, например при тежки увреждания и/или дългогодишно осигуряване в рамките на задължителното пенсионно осигуряване, позволяват и по-ранно пенсиониране.

Един от основните принципи в пенсионното осигуряване гласи: колкото повече и по-дълго сте плащали пенсионни вноски и колкото по-високи са били тези вноски, толкова по-висока ще бъде бъдещата Ви пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, може да се вземат предвид и периодите, през които са отглеждани деца или са полагани грижи за близки хора. Същевременно периоди, характеризиращи се със специални обстоятелства (напр. посещаване на учебно заведение), може да се третират като „освободени от задължението за плащане на пенсионни вноски“.

Ако сте упражнявали трудова дейност като наето лице в други държави от ЕС, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швеция, осигурителните стажове в тези страни се зачитат за част от минималния осигурителен стаж. За тези държави обаче важи различен размер на пенсията след навършване на пенсионната възраст.

Внимание: Имайте предвид, че изплащаната от задължителното пенсионно осигуряване пенсия е по-ниска от Вашите доходи от трудова дейност. За да можете да запазите Вашия стандарт на живот в напреднала възраст, е добре да сключите допълнителна пенсионна осигуровка към задължителната под формата на професионална и/или частна пенсионна застраховка.

Ако сте работили в една или повече страни от ЕС, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, тогава важи следното: Всяка държава, в която сте натрупали повече от една година осигурителен стаж, плаща отделна пенсия, когато достигнете определената в тази държава пенсионна възраст. Размерът на пенсията се определя от натрупания в съответната държава осигурителен стаж. За изпълнение на условията за право на пенсия се взимат под внимание всички натрупани в съответната държава осигурителни стажове. Ще бъдете уведомени за решенията, взети от отделните държави, чрез общо уведомление (образец P1).

Заявлението за получаване на пенсия се подава в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили в нея. В този случай трябва да подадете заявлението в страната, в която сте се осигурявали последно. Ако подадете заявление за получаване на пенсия в дадена страна, то ще важи за всички страни, в които имате осигурителен стаж.

Ще получавате пенсията си независимо от това в коя от тези държави пребивавате. Имате право на лечение при заболяване в страната, в която живеете.

Пример: Вие получавате пенсия от Португалия и се осигурявате там, но живеете в Германия. Тогава имате право на медицинско лечение и в Германия. В този случай обаче трябва да се регистрирате и в системата на германското здравно осигуряване. За регистрацията трябва да попълните формуляр (образец S1), издаден от Вашата здравна каса в Португалия. Информация по тази тема ще получите и от изложеното по-горе.

Често задавани въпроси – Пенсия

Какво получавам от пенсионното осигуряване?

В качеството си на наето лице Вие принципно сте осигурени в системата на задължителното пенсионно осигуряване. Пенсионното осигуряване обхваща следните мерки:

 • Пенсията служи за финансово обезпечаване на старините, когато вече не получавате доходи от трудова дейност. За пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да достигнете определена възраст и да имате определена продължителност на осигурителния стаж.
 • Пенсионното осигуряване ще Ви подпомага и в случай че в рамките на трудовия си стаж имате периоди на ограничена трудоспособност, т.е. по причини на заболяване или увреждане не можете или можете само отчасти да работите. В тези случаи имате право на рехабилитационни мерки, които целят възстановяване на Вашата трудоспособност или, ако поради здравословното Ви състояние не можете или можете само ограничено да работите в обозримо бъдеще – и на пенсия поради намалена трудоспособност.
 • Пенсионното осигуряване предлага още широкообхватни мерки за закрила на преживели лица. От него се изплащат пенсии на вдовици, вдовци или сираци на починалите осигурени лица.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст имат родените до 1946 г. навършили 65-годишна възраст. Тук определяща е навършената възраст. За родените през следващите години пенсионната възраст се повишава постепенно на 67 години. Необходимата навършена възраст е увеличена. От 2029 г. нататък тази пенсионна възраст ще важи за всички, родени след 1964 г. В системата на задължителното пенсионно осигуряване обаче има и други възрастови граници, които, при наличие на специални индивидуални предпоставки, например при тежки увреждания и/или дългогодишно осигуряване в рамките на задължителното пенсионно осигуряване, позволяват и по-ранно пенсиониране.

Един от основните принципи в пенсионното осигуряване гласи: колкото повече и по-дълго сте плащали пенсионни вноски и колкото по-високи са били тези вноски, толкова по-висока ще бъде бъдещата Ви пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, може да се вземат предвид и периодите, през които са отглеждани деца или са полагани грижи за близки хора. Същевременно периоди, характеризиращи се със специални обстоятелства (напр. посещаване на учебно заведение), може да се третират като „освободени от задължението за плащане на пенсионни вноски“.

Ако сте упражнявали трудова дейност като наето лице в други държави от ЕС, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швеция, осигурителните стажове в тези страни се зачитат за част от минималния осигурителен стаж. За тези държави обаче важи различен размер на пенсията след навършване на пенсионната възраст.

Внимание: Имайте предвид, че изплащаната от задължителното пенсионно осигуряване пенсия е по-ниска от Вашите доходи от трудова дейност. За да можете да запазите Вашия стандарт на живот в напреднала възраст, е добре да сключите допълнителна пенсионна осигуровка към задължителната под формата на професионална и/или частна пенсионна застраховка.