Кои видове разходи могат да се начислят на наемателя в Германия?

Кои видове разходи могат да се начислят на наемателя в Германия?

Много често срещам ядосани наематели, които не са съгласни да им начисляват данъка или застраховките на сградата. За съжаление това са разходи, които могат да бъдат начислени за сметка на наемателя и се разпределят или директно, или според жилищната площ!
Това е уредено в наредбата за текущите разходи Betriebskostenverordnung – BetrKV.

В § 1 е написано:

(1) че всички текущи разходи, които има собственика за сградата и за терена, и редовно се заплащат, могат да бъдат начислени на наемателя. Също така труда, който полага собственика за поддръжка, може да се заложи в изравнителната сметка с цената на услугата ако я извършва фирма, но без ДДС.

(2) Разходите за домоуправителVerwaltung) и за ремонти на сградата, не могат да се начислят на наемателя!

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten уточнява кои разходи са текущите според § 1 

1. текущите обществени такси за за сградата и терена – Grundsteuer

2. разходите за снабдяване с вода, съдържащи цената на изразходената вода, основната такса за вода, наем за водомерите, калибрирането на водмерите, за отчитането и разпределянето на потреблението, както и за филтърни системи в сградата.

3. разходите за отпадъчна вода, както и тези за отвеждане на дъждовна вода.

4. разходите за:

А) ползване на централна отоплителна инсталация вкл. отделяне на газове, които се състоят от разходите за изразходваното гориво и неговата доставка, разходите за обслужването, разходите за експлоатация, надзор и грижа за инсталацията, редовната проверка на неговата експлоатационна готовност и безопасност, включително наемането на специалист, почистването на инсталацията и котелното, разходите за услугата Измервания съгласно Федералния закон за контрол на вредните емисии, разходите за наемане или други видове използване на оборудване за отчитане на потреблението и разходите за използване на измерителни уреди, включително разходите за калибриране и разходите за изчисляване и разпределение.

или

Б) работата на централната система за захранване с гориво,
те включват разходите за изразходваното гориво и неговата доставка, разходите за еленергия и разходите за наблюдаването и разходите за почистване на инсталацията и котелното.
или
В) доставка на топлинна енергия, също от инсталации по смисъла на буква а,
това включва таксата за топлоснабдяване и разходите за експлоатация на свързаното с тях оборудване в съответствие с буква а)
или
Г) почистване и поддръжка на етажни отоплителни системи и газови индивидуални камини,
те включват разходите за почистване на водни отпадъци и остатъци от изгаряне в централата, разходите за редовни тестове на оперативната готовност и безопасност и свързаното с тях ползване от специалист, както и разходите за измервания съгласно Федералния закон за контрол на вредните емисии(коминочистач);

5. разходите

а) за работата на централната система за снабдяване с топла вода, това включва разходите за водоснабдяване, посочени в точка 2, когато те не са били взети предвид при водата, и разходите за подгряване на водата в съответствие с точка 4, буква а).
или
б) директна доставка на топла вода, също от инсталации по смисъла на буква а, това включва таксата за снабдяване с гореща вода и разходите за експлоатация на свързаните вътрешни инсталации в съответствие с точка 4, буква а)
или
в) почистване и поддръжка на бойлери,
те включват разходите за премахване на водни отлагания и остатъци от изгаряне във вътрешността на оборудването и разходите за периодично изпитване на експлоатационната готовност и безопасност и съответното регулиране от специалист;

6. разходите за свързани системи за отопление и топла вода
а) в случай на системи за централно отопление в съответствие с точка 4, буква а) и точка 2, ако те вече не са били взети предвид там,
или
б) в случай на директно снабдяване с топлинна енергия съгласно буква 4, буква в) и в съответствие с номер 2, доколкото те вече не са били взети под внимание там,
или
в) в случай на свързани системи за подово отопление и топла вода, в съответствие с точка 4, буква г) и точка 2, ако вече не са взети предвид там;

7. разходите за експлоатация на асансьора за пътници или стоки,
те включват разходите за еленергия, разходите за надзор, експлоатация, надзор и грижа за инсталацията, редовен преглед на неговата оперативна готовност и експлоатационна безопасност, включително ползване от специалист и разходите за почистване на инсталацията;

8. разходите за почистване на улицата и изхвърлянето на смет,
разходите за почистване на улиците включват таксите, дължими за обществено почистване на улиците и разходите за такива частни мерки; разходите за обезвреждане на отпадъци включват по-специално таксите за събиране на отпадъци, разходите за съответните частни мерки, разходите за експлоатация на компресори за отпадъци, улеите за смет, съоръженията за събиране на отпадъци и експлоатацията на съоръженията за събиране на отпадъци, включително разходите за изчисляване и разпределяне;

9. разходите за почистване на сградата и борба с вредители,
разходите за почистване на сградата включват разходите за почистване на части от сградата, споделени от обитателите, като входове, коридори, стълбища, мазета, подови помещения, перални, асансьорни коли;

10. разходите за поддръжка на градината,
те включват разходите за поддържане на озеленените площи, включително подновяване на растения и храсти, поддържане на детски площадки, включително подновяване на пясък и грижи за места, достъпи и пътища за достъп за цели, различни от обществения транспорт;

11. разходите за осветление,
те включват разходите за електричество за външното осветление и осветлението на части от сградата, споделени от обитателите, като входове, коридори, стълбища, мазета, перални;

12. разходите за почистване на комина,
те включват таксата за почистване съгласно приложимата тарифа за таксите, освен ако вече не са били включени като разходи по точка 4, буква а);

13. разходите за застраховка на имущество и отговорност,
Те включват по-специално разходите за застраховане на сградата срещу пожар, буря, водни и други природни бедствия, застраховка на стъкло, застраховка за отговорност на сградата, резервоар за нафта и асансьора;

14. разходите за домакин(Хаусмайстер),
това включва възнаграждението, социалноосигурителните вноски и всякакви парични обезщетения, които собственикът предоставя на наемателя за неговата / нейната работа, освен в случаите на поддръжка, ремонт, обновяване, козметични ремонти или управление на собствеността; доколкото работата се извършва от служителя, разходите за работа по номера от 2 до 10 и 16 не могат да се прилагат;

15. разходите
а) за работата на обща антенна система,
това включва разходите за експлоатационна мощност и разходите за редовна проверка дали тя функционира, включително наемане с професионална или потребителска такса за външна антенна система, както и такси за кабелно препредаване съгласно Закона за авторското право;
или
б) функционирането на частната кабелна система, свързана с широколентова мрежа; това включва разходите, посочени в буква а), както и текущите месечни основни такси за широколентови връзки;

16. разходите за експлоатация на пералните съоръжения,
те включват разходите за еленергия, разходите за наблюдаване, поддържане и почистване на съоръженията, редовно проверяване на тяхната експлоатационна готовност и безопасност и разходите за водоснабдяване по номер 2, ако те вече не са били взети предвид там;

17. други текущи разходи,
Те включват текущи разходи по смисъла на § 1, които не са обхванати от номера от 1 до 16.

Публикация на:

Vessi Metzinger