Разпределяне на разходите за отопление и топла вода в Германия / Heizkostenverordnung

Наредба за разпределяне на разходите за отопление и топла вода в Германия

Heizkostenverordnung

Тази наредба се използва за разпределяне на текущите разходи при централни отоплителни инсталации или при директно снабдяване на сградата с отопление и/или топла вода в Германия. Разпределянето се прави от собственика на сградата или упълномощеният домоуправител.

За сгради в Германия с общо 2 жилища, в едно от които живее наемодателя, не е задължително да се прилага тази наредба. В този случай може да се направи споразумение за паушално плащане на текущите разходи, т.е. да се плаща топъл наем без да се изготвя изравнителна сметка!

§ 4 Задължение за отчитане на потреблението

(1) Собственикът на сградата в Германия трябва да регистрира пропорционалното потребление на потребителите на отопление и топла вода.

(2) Той трябва да оборудва помещенията с уреди за отчитане на потреблението; потребителите трябва да търпят това.

Ако собственикът на сградата желае да наеме оборудването за записване на потреблението или да го получи по друг начин за отдаване за ползване, той трябва предварително да информира потребителите, като посочи очакваните разходи; мярката е недопустима, ако мнозинството от потребителите възразят срещу съобщението в рамките на един месец от получаването им.

Изборът на оборудване остава в обхвата на § 5 и по осмотрение на собственика на сградата.

(3) Общите помещения са освободени от задължението да им се отчита потреблението. Това не се отнася за общите части с висока консумация на топлина или гореща вода, свързани с употребата, като например басейни или сауни.

(4) Потребителят има право да изиска от собственика на сградата изпълнението на тези задължения.

§ 5 Оборудване за отчитане на потреблението

(1) Топломерите или разпределителите на топлинна енергия трябва да се използват за отчитане на пропорционалното потребление на отоплението, водомери за гореща вода или друго подходящо оборудване за отчитане на пропорционалното потребление на топла вода.

За целта могат да се използват само онези съоръжения, за които компетентните органи са потвърдили, че отговарят на признатите технически правила или че тяхната пригодност е доказана по друг начин. Оборудването трябва да е подходящо за съответната отоплителна система и трябва да бъде монтирано по такъв начин, че да гарантира техническата си безотказна функция.

(2) Ако потреблението на потребителя, доставено от инсталация, както е определено в § 1, не се измерва от едно и също оборудване, тогава количествата на групите потребители, чието потребление се измерва от същото оборудване, трябва първо да бъдат отчетени чрез предварително разпределяне на общото потребление. Собственикът на сградата може да извърши предварителното разпределяне според потребителските групи дори при различни видове употреба или сгради или по други подходящи причини.

§ 7 Разпределение на разходите за отопление в Германия

(1) Разходите за централната отоплителна система се разпределят най-малко 50 на сто и не повече от 70 на сто според отчетеното потребление на отопление от потребителите. Останалите разходи трябва да се разпределят според жилищната или използваемата площ или затвореното пространство; тя може също така да се основава на жилищното или използваемото пространство или на преустроеното пространство на отопляваните стаи.

(2) Разходите за експлоатация на централната отоплителна система, включително системата за отвеждане на газове, включват разходите за изразходваното гориво и неговата доставка, разходите за експлоатационния поток, разходите за експлоатация, наблюдение и грижа за инсталацията, редовна готовност за експлоатация и безопасност, включително регулиране от специалист, почистването на инсталацията и котелното, разходите за измерванията на вредните емисии, разходите за наемане или други средства за осигуряване на оборудване за отчитане на потреблението и разходите за използване на оборудване за записване на потреблението, включително разходите за калибриране и разходите за изчисляване, разпределение и анализ на потреблението. По-специално, анализът на потреблението следва да отразява развитието на разходите за отопление и топла вода през последните три години.

§ 8 Разпределение на разходите за топла вода в Германия

(1) От разходите за експлоатация на централната водоснабдителна система най-малко 50 на сто, не повече от 70 на сто се разпределят според отчетената консумация на топла вода, останалите разходи според жилищната или използваемата площ.

(2) Разходите за експлоатация на централната система за снабдяване с топла вода включват разходите за водоснабдяване, освен ако не се фактурират отделно, и разходите за затопляне на вода съгласно § 7, ал. 2. Разходите за водоснабдяване включват разходите за потребление на вода, основните такси и наем на уреди, разходи за използване на междинни измервателни уреди, разходи за експлоатация на вътрешна водоснабдителна система и флитри за вода, включително материали за обработка на водата.

§ 9a Разпределение на разходите в специални случаи

(1) Ако пропорционалното използване на топлинна енергия или гореща вода на потребителя за периода на фактуриране не може да бъде надлежно отчетено поради неизправност на оборудването или други убедителни причини, то се налага собственикът на сградата да начсли фиктивно потребление въз основа на потреблението на съответните помещения през сравними периоди или потребление на други подобни помещения в. Пропорционалното потребление, определено по този начин, се използва като основа за разпределение на разходите вместо отчетената консумация.

Статия и превод:  Vessi Metzinger