Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение в Германия

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение

В Германия се прилагат два вида прекратяване на трудовия договор: „нормално“ (прекратяване на трудовия договор с предизвестие) и „едностранно без предизвестие“ (прекратяване на трудовия договор при наличие на специфични основания). Едностранното прекратяване се извършва без предизвестие. Това означава, че трудовото правоотношение приключва в момента на уведомяването за освобождаване на работника. Едностранното прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие е по-рядко, тъй като валидността му се определя от изпълнението на специални предпоставки. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.
По правило работодателят трябва да спази срок от четири седмици към 15-то число или към края на месеца за връчването на писмено предизвестие за прекратяване на договора (при нормално прекратяване на трудовия договор с предизвестие). Сроковете на предизвестие се удължават при по-голяма продължителност на заетостта на работника по трудово правоотношение. Ако работникът работи в предприятието от 15 години, срокът на предизвестие е шест месеца до края на календарния месец.
Ако

към момента на освобождаването Ви сте работили по трудово правоотношение с продължителност над шест месеца и

работите в предприятие с повече от 10 работници,

Вие се ползвате от особен вид закрила съгласно Закона за закрила при уволнение(KSchG).
Според този закон едностранното прекратяване на трудовия договор от работодателя трябва да бъде социално справедливо. Работодателят трябва да посочи основателни причини срещу продължаването на трудовото правоотношение на работника в неговото предприятие. Основателни причини могат да бъдат както поведението на работника, така и икономически и организационни промени в предприятието.
Законът за закрила при уволнение не е приложим при кратък срок на трудовото правоотношение или когато предприятието е много малко, като в тези случаи работодателят може да прекрати трудовия договор без да се мотивира.
Това не важи за Вас, ако принадлежите към група от особено уязвими лица.
Внимание: Прекратяването на трудово правоотношение е валидно само когато е отправено в писмена форма. Прекратяването на трудово правоотношение по имейл, факс, с кратко текстово съобщение или в устна форма е невалидно.
Прекратяването на трудово правоотношение е възможно и по време на отпуск по болест.
Ако във Вашето предприятие съществува работнически съвет, работодателят е длъжен да го изслуша по въпроса за уволнението Ви. Прекратяването на трудово правоотношение без изслушване на работническия съвет е невалидно.
Съвет: С оглед на горепосоченото в случай на уволнение е важно да се консултирате с работническия съвет във Вашето предприятие.
Работническият съвет може да се противопостави на уволнението на определени основания в срок от една седмица. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.
Внимание: Ако желаете да предприемете действия срещу уволнението, можете да подадете съдебен иск за отмяна на незаконно прекратяване на трудово правоотношение пред Съда по трудово-правни спорове в срок от 3 седмици след получаването на писменото уволнение. Ако искът не бъде подаден в нужния срок, уволнението остава валидно. Срокът трябва да бъде спазен дори и когато Законът за закрила при уволнение не е приложим за Вашето трудово правоотношение.