Получаване на НЕМСКА здравна карта при РАБОТА – ДЪЛГОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА – ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-2

Дългосрочно пребиваване на български здравноосигурени граждани в ЕС, ЕИП и Швейцария:• Когато работещ български здравноосигурен гражданин е командирован от български работодател за извършване на определена работа в друга държава членка (ДЧ), той може да се регистрира към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр Е 106/S1/S072. С този формуляр командированият гражданин, и придружаващите го членове на семейството му, се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването. Членовете на семейството се вписват от приемащата държава, чието законодателство определя кръга на „членове на семейството”. Тези лица ще могат при необходимост да ползват в държавата по пребиваване медицинската помощ, която е гарантирана за местните осигурени лица. Ако командированият българин и семейството му отидат временно в трета държава, спешната и неотложна медицинска помощ там може да се получи срещу представяне на валидни ЕЗОК, издадени в България. Формуляр Е 106/S1/S072 се издава от съответната РЗОК по местоживеене, като там се попълва заявление по образец; прилага се копие от личната карта или от задграничния паспорт; прилага се копие от заповедта за командироване в другата държава; Формуляр Е 106/S1/S072 се използва в следните случаи:- за командировани на работа в друга държава от ЕО граждани;- за погранични работници, когато е налице условието за пограничен работник;- за сезонни работници – за времето на сезонната работа, но за не повече от 8 месеца;- за дипломати и консулски служители, и за членове на семействата им;- за моряци, живеещи в една държава от ЕС, но плаващи под флага на кораб, регистриран в друга държава от ЕС;- за държавни служители, командировани от българска държавна институция на работа друга европейска държава;• За регистрация на членове на семейството на работещо лице, към здравноосигурителната система на друга държава от ЕС се използва европейски формуляр Е 109/S1/S072. Той се издава на здравноосигурени членове на семейството на лице, което остава в държавата по осигуряването, а членовете на семейството му ще пребивават дългосрочно в друга държава от ЕС, ЕИП или Швейцария. Тъй като в България здравноосигурителните права са лични, членовете на семейството следва да не прекъсват заплащането на здравните си вноски в България. Срокът на валидност на Е 109/S1/S072 се декларира пред НЗОК от заявителя. Удостоверяването и упражняването на здравноосигурителни права в чужбина може да се осъществява и срещу представяне на валидна българска ЕЗОК.• За регистрация в ЕС, ЕИП или Швейцария на пенсионери и за членовете на семействата им, НЗОК издава формуляр Е 121/S1/S072. Формулярът може да бъде изискан от НЗОК от чуждата здравна система и по официален път – с изпращане на съответен формуляр.
• Български граждани, които желаят да получат планово болнично лечение в ЕС, следва да представят пред чуждото лечебно заведение (което предварително е потвърдило приема им за планово лечение) формуляр Е 112/S2, издаден от компетентната българска здравноосигурителна институция НЗОК. С този формуляр НЗОК потвърждава своето съгласие за провеждане на посоченото във формуляра лечение в чужбина – за нейна сметка.