Пенсиониране в Германия

пенсия в германия

Законодателна рамка
Основни принципи
Област на приложение
Изключения за задължителното социално осигуряване
Минимален период за осигуряване
Условия за получаване на пълна пенсия
Пенсионна възраст
Пенсионна възраст за ранно пенсиониране
Отлагане на пенсионирането
Определящи фактори за размера на пенсията
Формула за изчисляване на пенсията
Основа за изчисляване на пенсията
Периоди без вноски, които се взимат под внимание
Доплащания за лицата на издръжка
Специални доплащания
Минимална пенсия
Максимална пенсия
Размер на пенсията при ранно пенсиониране
Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането
Актуализация на пенсиите
Частични пенсии
Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи
Данъци върху пенсиите
Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения
Вноски за социално осигуряване от пенсията
Законодателна рамка

Social Code (Sozialgesetzbuch), Book VI, въведен с Pension Reform Act (Rentenreformgesetz) of 18 December 1989, във версията публикувана на 19 February 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384) последно изменение с Art. 19 of the Act 9 December 2010 (BGBl. I S. 1885).

Основни принципи

Социално-осигурителната система се финансира от вноските и данъците покривайки работниците и някои групи със самоосигуряващи се лица и предоставяйки свързани с дохода пенсии, зависещи от вноските и периода в осигуряване.

Област на приложение

Задължителни участници са работещите и някои групи самоосигуряващи се лица. Доброволно осигуряване е възможно за всички навършили 16 години, пребиваващи в Германия, и за всички германци в чужбина.

Изключения за задължителното социално осигуряване – не се дължат осигурителни вноски за доходи до 400 евро месечно или при краткотрайна заетост (до 2 месеца или 50 работни дни годишно), ако тази заетост не е присъща на професията.

Минимален период в осигуряване – 5 години с осигурителни вноски и заместващи периоди

Условия за получаване на пълна пенсия – не се ползва концепцията за „пълна пенсия“

Пенсионна възраст – 67 години (стандартна пенсионна възраст). Със закон за актуализиране на стандартната пенсионна възраст към демографските промени (Pension Insurance Retirement Ages Act – RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) of 20 April 2007 (BGBl. I p. 554), пенсионната възраст се повишава до 67 години между 2012 и 2029 г, като започва с родените през 1947 г. Първите 12 години пенсионната възраст ще се повишава с 1 месец от 65 г. до 66 г., а след това пенсионната възраст се повишава с 2 месеца годишно, до достигане на 67 г. за всички родени след 1963 г. стандартната пенсионна възраст ще е 67 г. Ще бъде възможно пенсиониране на 65 г. ако лицето има 45 години с вноски от труд, грижи и отглеждане на дете до 10 години.

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране – пенсионната възраст за ранно пенсиониране трябва да се актуализира към новата стандартна пенсионна възраст. Когато стандартната пенсионна възраст е 67, ранното пенсиониране е възможно на 63 (за хората с увреждания от 62), след 35 години осигурителен стаж. Стандартната пенсионна възраст остава 65 и ранното пенсиониране е възможно при следните условия: на 60 години за жени родени преди 1952 г. след поне 15 години осигурителен стаж, като поне в 10 години трябва да са правени осигурителни вноски до навършване на 40 годишна възраст, като стандартната пенсионна възраст в случая се брои за 65; на 63 за лицата родени преди 1952 г. с 15 години осигурителен стаж ако са внасяли осигуровки за поне 8 от последните 10 години, и са били безработни за 52 седмици след навършване на 58,5 години или са били назначени на непълно работно време на длъжности за възрастни за 24 календарни месеца.

За компенсация за по-дългия период за получаване на пенсия, при ранно пенсиониране размера на пенсията се намалява с 0,3% за всеки месец преди стандартната пенсионна възраст.

Отлагане на пенсионирането – пенсионирането може да се отлага неограничено

Определящи фактори за размера на пенсията – размера на доходите през цялата кариера и доброволните вноски, както и периодите при отглеждане на дете.

Формула за изчисляване на пенсията – размера на пенсията = пенсионните точки (persönliche Entgeltpunkte) * коефициент за вида на пенсията (Rentenartfaktor) * стойността на 1 пенсионна точка към съответния момент (aktueller Rentenwert). Една пенсионна точка се получава, когато през една година лицето се осигурява върху средния осигурителен доход в страната.Коефициента за вида пенсия за възраст е 1, като е по-висок в някои случаи (при инвалидност). Стойността на 1 пенсионна точка се актуализира всяка година според равнището на доходите. 1 пенсионна точка към 2010 г. се оценява на 27,20 евро в Западна Германия и 24,13 евро в Източна Германия.

Основа за изчисляване на пенсията – осигурителния доход на лицето през цялата кариера. Тавана на месечния осигурителен доход е 5500 евро в Западна Германия и 4800 евро в Източна. Периодите в отглеждане на дете до 3 години (до 1 година за родените деца преди 1992 г.) се смятат за период с вноски върху средния осигурителен доход.

Периоди без вноски, които се взимат под внимание (Anrechnungszeiten) – периодите в болнични, рехабилитация, безработица, получаване на пенсии, обучение след 17 годишна възраст. Заместващи периоди (Ersatzzeiten) преди 31.12.1991 г. са в изпълнение на военна служба или при задържане по политически причини. Други периоди, които се взимат под внимание (Berücksichtigungszeiten) – периодите в отглеждане на дете до 10 години.

Доплащания за лицата на издръжка – Няма

Специални доплащания – Няма

Минимална пенсия – Няма

Максимална пенсия – няма таван на пенсията

Размер на пенсията при ранно пенсиониране – пенсията се редуцира с 0,3% за всеки месец по-ранно пенсиониране преди навършване на пенсионната възраст.

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането – пенсията се увеличава с 0,5% за всеки месец по-късно пенсиониране след стандартната пенсионна възраст.

Актуализация на пенсиите – пенсиите се актуализират всяка година на 1 юли според равнището на средния осигурителния доход в страната чрез промяна на стойността на 1 пенсионна точка. Отделно от промените в средния осигурителен доход се взима под внимание промените в съотношението между плащащи осигурителни вноски и броя на пенсионерите (sustainability factor). Има предпазна клауза, която не позволява стойността на пенсионната точка да се понижава. Вместо това, през следващите периоди стойността й ще се повишава с половината от полагащата се актуализация. Сегашния размер на пенсионната точка е от 2009 г. и не беше намален през 2010 г., благодарение на предпазната клауза.

Частични пенсии – пенсиите за възраст могат да се получават като пълни пенсии (Vollrente) или като частични пенсии (Teilrente) в размер 1/3, 1/2 или 2/3 от пълната пенсия.

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – няма ограничения за доходите от труд след навършване на стандартната пенсионна възраст. Но получатели на пълна пенсия с доходи от труд преди навършване на стандартната пенсионна възраст, не трябва да надхвърлят 400 евро месечно. Всякакви доходи над тази сума рефлектират в намаление на пенсията със съответния размер. Пенсията се спира в случай на превишаване на максималния размер на допълнителните доходи.

Данъци върху пенсиите – 50% от размера на пенсиите отпуснати преди края на 2005 г. се облагат с данъци. На тази основа се изчислява размера на пенсията свободна от данъци. Частта от пенсията свободна от данъци ще се увеличава с 2% всяка година до 2020 г. и от 2021 до 2040 г. с 1%.

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – 16 236 евро годишно за пенсия отпусната през 2010 г. са свободни от данъци ако лицето няма други доходи. Сумата е в двоен размер за женена двойка. 15 703 евро годишно от пенсиите отпуснати през 2011 г. не се облагат с данъци. Необлагаемата сума е в двоен размер за женени двойки.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – 7,3% здравна осигуровка + допълнителна вноска от 0,9%. В допълнение пенсионера плаща допълнителна вноска несвързана с дохода на здравния фонд. Размера на допълнителната вноска се определя от здравния фонд. Пенсионерите, които не са в състояние да плащат тази допълнителна вноска получават подпомагане (Sozialausgleich). Пенсионера плаща 1,95% вноска за дълготрайни грижи. Пенсионерите родени след 1939 г., които нямат деца, плащат допълнителна вноска от 0,25%.

Източник: European Commission