Немска образователна система

Немска образователна система

Немската образователна система е изключително многообразна. Информирайте се по-подробно за училищното образование на Вашите деца и възможностите за професионално обучение и квалификация.

Училище в Германия

Ако имате деца в училищна възраст, е важно да познавате немската училищна система.

Всички деца, които живеят в Германия, трябва да посещават училище – това означава, че образованието е задължително. По правило задължителното образование започва, когато детето навърши 6-годишна възраст. Ако детето Ви навършва 6 години след започване на учебната година (напр. през октомври), обикновено тръгва на училище през следващата година. Във всички федерални провинции учебната година започва през август или септември. Задължителното образование важи също така за деца и младежи с увреждания.

Конкретната нормативна уредба на задължителното образование е в компетенциите на отделните федерални провинции. В зависимост от федералната провинция, децата и младежите трябва да посещават училище най-малко 9 или 10 години (начално училище и първа образователна степен на средно образование). След това в някои провинции следва също задължителната втора образователна степен на средното образование(гимназия или професионално училище).

Съвет: Откога Вашето дете най-рано може или трябва да посещава училище е регламентирано по различен начин в отделните провинции. Информирайте се в отдела по въпросите на училищното образование във Вашата община или Вашия град или в някой от Миграционните консултативни центрове за валидните правила в провинцията, в която живеете.

Посещаването на държавни училища е безплатно. В Германия има и частни училища. В тях родителите заплащат определена такса.

В Германия училищното образование е в компетенциите на отделните провинции. Всяка провинция има своите особености, като е възможно наименованията на отделните училища, даващи възможност за продължаване на образованието, да се различават помежду си.

Въпреки това училищната система във всички федерални провинции е изградена по един и същи начин:

1. Начално училище (начална степен)

След навършване на 6-годишна възраст на детето влиза в сила изискването за задължително образование и децата постъпват в начално училище. Децата посещават начално училище в продължение на четири години (в провинциите Берлин и Бранденбург то продължава шест години). Началното училище е единствената образователна институция, посещавана съвместно от почти всички ученици. Тук важи принципът за избор на училище по местожителство: това означава, че децата по правило посещават началното училище, което се намира в близост до тях. В някои от федералните провинции родителите могат да изберат сами началното училище за децата си.

2. Преход от началното училище (начална степен) към първа степен на средното образование

В последните класове на началното училище става ясно в кое училище децата ще продължат образованието си (първа степен на средното образование). Въз основа на оценките (и евентуално на критерии като поведение по време на учене и трудови навици) учителите дават препоръка за преминаване в следващата степен. Тази препоръка за преминаване в следваща образователна степен се дава по време на консултация с родителите. На тази база се решава по-нататъшното образование на детето. В повечето федерални провинции препоръката не е задължаваща, т.е. родителите могат да вземат решение в какво училище детето им да продължи образованието си след завършване на началното училище. При избор на непрепоръчана училищна форма обаче, в зависимост от федералната провинция, на учениците в повечето случаи се налага да положат приемен изпит и да издържат успешно пробен период в избраното училище.

3. Училища, даващи възможност за продължаване на образованието (първа и втора степен на средно образование)

След началното училище училищната система се разпределя в различни училищни форми с различаващи се учебни планове и образователна степен при завършване. През първата и втора степен на средното образование отделните училища предлагат различни варианти на образование.

Съвет: Родителите трябва да се посъветват внимателно с децата си и техните учители при избора на училище за тяхното дете. Информирайте се в Службата по въпросите за училищното образование, в интернет или от други родители за училищата във Вашето населено място. Училищните власти също предлагат информация по въпроса.
Следните въпроси могат да Ви помогнат при избора на училище за Вашето дете:

 • Кои са училищата, даващи възможност за продължаване на образованието във Вашата федерална провинция?

 • Какво образование се завършва в тях?

 • Какви допълнителни занятия предлага училището (напр. чужди езици, работни групи, спортни занимания, театрални/музикални кръжоци, насърчаване на езиковите умения, помощ при подготовката на домашната работа)?

 • Как се съдейства на деца, които имат проблеми с ученето?

 • Предлага ли училището целодневни занятия или следобедна занималня?

 • На какво по-нататъшно образование (напр. професионално обучение или следване) дава право завършената образователна степен?

В рамките на първата степен на средното образование съществуват следните видове училища:

 • основни училища (до 9-ти или 10-ти клас)
 • реални училища (до 10-ти клас)
 • училища с различни курсове на обучение (тук може да се завърши основно и средно образование)
 • гимназии (до 9-ти клас)
 • обединени училища (тук могат да се завършат всички видове образование)

Втората степен на средното образование обхваща следните видове училища:

 • горна гимназиална степен (гимназия или обединено училище от 10-ти до 12-ти или 13-ти клас)
 • професионални училища
 • училища за продължаване на образованието на възрастни (вечерни училища и колежи)

В рамките на всяка една училищна форма може да се завърши общообразователна степен. Тя дава право – в зависимост от завършеното образование – на посещение на продължаващи образованието учебни заведения (например университети, специализирани висши училища, професионално обучение и т. н.).

В училищата, чиято цел е получаване на точно определено образование, целият учебен материал е свързан с тази конкретна образователна степен. Такива училища са например:

 • основно училище (образователна степен: основно образование),
 • реално училище (образователна степен: завършен 10-ти клас/завършено средно образование),
 • гимназия (образователна степен: матура).

Съществуват и училища, в които могат да се завършат различни образователни степени(обединени училища) и в които едва по време на обучението се решава какво образование да завърши детето.

В интегрираните обединени училища за учениците няма предписана определена учебна програма. Вместо това могат да избират различни по трудност курсове по отделните предмети – т. нар. подготвителни, основни и разширени курсове.

По време на училищното обучение по принцип е възможна смяната на един вид училище с друг, ако ученикът е постигнал необходимия успех.

В Германия завършването на определена образователна степен не е задължителна предпоставка за започване на професионално обучение, но на практика почти няма обучаващи предприятия, които да приемат младежи без завършено образование. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

За възрастните също съществуват възможности за наваксване на образованието. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Още информация можете да намерите тук:
Всяко министерство на културата или образованието във федералните провинции има интернет страница (линкът не се предоставя на български език), на която са обяснени различните варианти на образование. Училищната администрация и самите училища също предлагат консултации. По-голямата част от училищата организират (най-вече в началото на годината) „ден на отворените врати“, в който родителите и техните деца могат да получат информация за отделните предложения.

Кратък обзор на училищната система, видовете училища и образование ще намерите на интернет страницата wir-sind-bund (линкът не се предоставя на български език).

Кратък обзор на различните уредби в рамките на училищната система може да намерите на интернет страницата на Конференцията на министрите на културата (линкът не се предоставя на български език).

Често задавани въпроси – Училище

Ако децата ми вече са пораснали: Какви са възможностите за тях да завършат училище?

Наваксването на образованието по правило е възможно във вечерни училища (вечерни основни училища, вечерни реални училища, вечерни гимназии) и колежи. Вечерните основни училища подготвят възрастни в рамките на едногодишен курс на обучение (2 срока) за завършване на първа общообразователна степен. Посредством посещение на вечерно реално училище (4 срока) възрастните могат да завършат средно образование. Вечерните гимназии дават възможност да се положи матура за период от по правило 3 години. Колежите предлагат редовна форма на обучение за достигане на образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение.

Кои са формите на образование в Германия?

Първа общообразователна степен
Първата общообразователна степен дава преди всичко право на започване на дуално обучение. За целта обаче младежите първо трябва да намерят място за обучение в предприятие. Много обучаващи предприятия обаче поставят като изискване за прием завършено средно образование. Затова някои младежи със завършена първа общообразователна степен не могат да намерят място за професионално обучение. Тъй като все още са длъжни да посещават училище, те трябва да завършат редовна форма на подготвително професионално образование (линкът не се предоставя на български език) в професионално училище.

Завършено средно образование (реално училище):
Младежите със завършено средно образование разполагат с много повече възможности за избор на професия. Завършването на средно образование им отваря вратите за различни форми на професионално обучение. Успоредно с дуалното обучение, те могат да продължат образованието си под формата на редовно училищно професионално образование и – отчасти при условие на определен среден успех – получават достъп до различни форми на втората общообразователна степен (специално професионално училище, професионално училище, професионална гимназия), както и до горна гимназиална степен (матура).

Образователна степен с право на продължаване на образованието във висше учебно заведение (матура):
Матурата обозначава зрелостта и заедно с това и правото на следване във висше учебно заведение. След полагане на матура младежите могат да се запишат в университет или в друго висше учебно заведение. Право на продължаване на образованието във висше учебно заведение се придобива посредством завършване на следните форми на образование:

 • общообразователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура):
 • обвързана с определена специалност образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура, обвързана със специалност) или
 • професионална образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура по специалността)

Много от младежите, положили матура, обаче решават да продължат образованието си с професионално обучение, а не във висше учебно заведение.

Нуждаят ли се децата ми от завършено образование, за да могат да започнат професионално обучение?

Съгласно Закона за професионално образование и Кодекса на занаятите не се изисква определен образователен ценз за започването на професионално обучение. В зависимост от съответната професия, повечето предприятия обаче поставят като минимално условие завършена първа общообразователна степен, а дори и завършено средно образование или положена матура. Без завършено образование е много трудно да се намери място за обучение на немския трудов пазар.

Професионално обучение

Германия е известна със своята „дуална система на обучение“. Информирайте се по-подробно за възможностите да получите професионално образование или професионална квалификация.

Професионално обучение

Системата за професионално обучение е с дългогодишни традиции в Германия и се радва на добър прием от страна на индустрията. Тя допринася в решаваща степен за факта, че Германия е страната с най-ниската младежка безработица в рамките на ЕС.
Под професионално обучение се разбира тази форма на образование, която позволява на работещите да упражняват определена професия.

При това трябва да се прави разлика между

 • дуална система на обучение (в предприятия и професионално училище),
 • училищно професионално образование (в специализирани училища, професионални специализирани училища или професионални колежи),
 • професионално обучение на зрелостници,
 • следване и дуална форма на следване.

Професионалното обучение не бива да бъде бъркано с допълнителната професионална квалификация, предлагана от (професионални) академии успоредно с ходенето на работа. В този случай целта е адаптиране на знанията и уменията към променените изисквания в определена професионална сфера.

1. Дуална система на обучение

Приблизително 70% от завършваното в Германия професионално образование е под формата на дуално обучение (обучение в предприятие). „Дуално“ означава разделена на две форма на обучение, провеждаща се на две места: в професионалното училище обучаващото се лице изучава специфичните за професията теоретични познания, а в предприятието придобива практически знания и умения. Комбинацията от обучение в предприятието и в професионалното училище гарантира свързване на теорията с практиката. Именно заради свързването на теорията с практиката тази форма на обучение се счита за специфична особеност на немската образователна система и се радва и на международно признание.

Подготовката за повечето признати от държавата професии, които се придобиват чрез обучение (линкът не се предоставя на български език) – в момента около 350 на брой – е изградена на базата на дуалната система. По дуалната система се изучават най-вече професиите в сферата на занаятите, търговията, индустрията, услугите или селското стопанство. Обучението в професионалните училища обикновено се провежда в рамките на 1 до 2 дни седмично паралелно с работата в предприятието. При някои видове професионално обучение учебните занятия се провеждат под формата на блокове: в този случай обучаващото се лице посещава училището в продължение на няколко седмици, а след това се връща в предприятието.
За проведеното в предприятието обучение се заплаща възнаграждение. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

2. Училищно професионално образование

Успоредно с дуалното обучение в Германия съществува и училищната форма на професионално образование. Изцяло училищното професионално образование се оценява като равностойно на дуалното обучение. Изборът на училищни форми на професионално образование е голям, напр. в здравеопазването и социалната сфера (медицински сестри, помощник-фармацевти, гледачи на възрастни хора, социални асистенти, възпитатели и др.), в сферата на чуждите езици, както и в сферата на компютърните техника (асистент по компютърна техника) или дизайн (асистент по компютърен дизайн). Училищното професионално образование се завършва в държавни или частни професионални училища или академии като редовна форма на обучение и продължава от 1 до 3 години. Частните професионални училища могат да изискват заплащането на учебни такси.
По време на училищното професионално образование по правило не се заплаща трудово възнаграждение. Въпреки това, при определени обстоятелства, съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието на учениците, по-познат като Schüler – BAföG, обучаващите се имат право на финансово подпомагане.

Съвет: Тъй като в повечето случаи има фиксирани срокове за записване в професионалните училища, е препоръчително да се информирате своевременно в избраните от Вас училища. Базата данни KURSNET на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език) предлага подробен обзор на професионалните училища в отделните федерални провинции.

3. Професионално обучение на зрелостници, респ. специални форми на обучение на индустрията

Индустрията (предимно индустриални и търговски предприятия и застрахователни дружества) предлага курсове на обучение, специално съобразени със зрелостниците, наричани „специални форми на обучение на индустрията“ или „професионално обучение на зрелостници“.

За тези форми на обучение съществуват различни модели в отделните федерални провинции. По правило се отличават с практическата си насоченост, с тясната си връзка с нуждите на индустрията и с високите изисквания по отношение на теорията. Такива форми на обучение се предлагат в сферата на търговията, както и в сферата на информационните технологии (специалист по икономическа информатика), чуждите езици и транспорта (ръководител на полети). За целта в специализирани паралелки в професионалните училища се изучават счетоводство, маркетинг, електронна обработка на данни или чужди езици.

Професионалното обучение на зрелостници съществува най-вече за следните групи професии, за които се изисква образование:

 • индустриален технолог – специалност информатика и изчислителна техника
 • IT асистент
 • IT специалист
 • специалист по икономическа информатика
 • ръководител на полети

Съответното предприятие заплаща възнаграждение на обучаващите се за времето им на обучение.

СъветЦентърът за професионална информация (линкът не се предоставя на български език) към Федералната агенция по заетостта предлага полезна информация за всички професии, изискващи обучение. От помощ са и индивидуалните професионални консултации (линкът не се предоставя на български език) към Федералната агенция по заетостта.

Възнамеряващите да започнат професионално обучение трябва винаги да имат предвид насрочените дати за начало на обучението: Повечето форми на обучение започват на 1 август или на 1 септември в рамките на календарната година. Много от фирмите започват да набират кандидати за професионално обучение още в началото на съответната година, като най-вече банките или по-големите предприятия обявяват свободните места цяла година преди начало на обучението. Кандидатите за професионално обучение следва да започнат да си задават въпроса коя професия би могла да е подходяща за тях още през предпоследната година от средното си образование. Помощ при търсенето на професионално обучение предлагат и информационните дни в центровете за професионална информация към Агенциите по заетостта или изложенията, свързани с образованието.

4. Допълнителна професионална квалификация

Допълнителната професионална квалификация е всеки образователен акт, който задълбочава или разширява вече придобитото професионално образование. Предпоставка са завършен по-ранен етап на образование и/или временно наемане на работа. Допълнителната професионална квалификация може да е както автодидактична, придобита посредством обществено достъпна програма за обучение, или, доколкото квалификацията се предлага от предприятието, под формата на фирмено обучение.

При допълнителната професионална квалификация се разграничават следните форми:

 • повишаване на квалификацията (адаптиране на знанията по усвоената професия);
 • преквалификация (нова професионална ориентация);
 • повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията или допълнителна квалификация.

Принципно е възможно професионалната квалификация да протича паралелно с трудовата дейност.

Повишаването на квалификацията цели затвърждаване на квалификациите, придобити още по време на усвояването на професията. Те следва да бъдат задълбочени, съобразени с техническите изисквания или така надградени, че да позволяват израстване в професионалната йерархия. Придобитите по време на повишаването на квалификацията умения обикновено се удостоверяват с изпити, провеждани от компетентните инстанции (най-често занаятчийски или търговски и промишлени камари).

Към мерките за повишаване на квалификацията с цел израстване в професионалната йерархия се числят например посещавани от квалифицираните работници курсове, които подготвят за изпит за майсторска степен, курсове за подготовка за изпити за специалисти или курсове за подготовка за изпит съгласно Наредбата за установяване на преподавателска пригодност.

Под преквалификация се разбира обучение, респ. мерки за повишаване на квалификацията в различна от упражняваната или усвояваната към съответния момент професия. Знанията и опитът от предходната дейност често позволяват съкращаване на срока на обучение в новата професионална сфера в сравнение с този, необходим на начинаещи лица. При наличие на специални предпоставки е възможно и човек без предходно професионално образование да участва в курсовете за преквалификация, но в този случай се касае за обучение.

Преквалификацията представлява възможност за квалифициране в нова трудова дейност, в случай че предишната професия не може да бъде упражнявана повече, например по здравословни причини. Или пък вследствие на непрекъснатите структурни промени на трудовия пазар е налице изменение в търсенето на квалифицирани работници и поради това се налагат и нови изисквания по отношение на обучението на персонала (напр. в хода на цифровизацията).

Мерките за преквалификация могат да способстват за нова професионална ориентация и за усвояването на нова професия.
Мярката за преквалификация завършва с изпит пред компетентната камара (търговска и промишлена камара, занаятчийска камара и т. н.). Води например до завършване на признато от търговската и промишлената камара професионално обучение или до придобиване на занаятчийска степен.
Продължителността на преквалификацията се определя от продължителността на същинското обучение в съответната професия. В повечето случаи обучението в професия в областта на търговията е с продължителност 3 години (продължителността на преквалификацията е минимум 21 месеца), а за техническите професии продължителността е 3,5 години (продължителността на преквалификацията е до 28 месеца).

В Германия мерките за преквалификация най-често са в компетенциите на публичните органи, основно на регионалните бюра по труда и на Федералната агенция по заетостта, понякога и на Бундесвера, или се финансират под формата на рехабилитационна мярка (от институциите за осигуряване срещу злополука, германското пенсионно осигуряване, застрахователни дружества и др.)

Често задавани въпроси – Професионално обучение

Заслужава ли си децата ми да получат професионално обучение или е по-добре веднага да започнат да работят (като помощен работник)?

Посредством дуалното обучение и редовното училищно професионално образование се придобива образование, което предоставя квалификация за упражняване на определена професия.
Системата за професионално обучение е с дългогодишни традиции в Германия и се радва на добър прием от страна на индустрията. Тя допринася в решаваща степен за факта, че Германия е страната с най-ниската младежка безработица в рамките на ЕС. Единният за Германия стандарт и официално признатото завършено образование играят ролята на знак за качество, по който работодателите могат да се ориентират при назначаването на нови сътрудници. Широката приложимост на професиите гарантира мобилността на обучените кадри – по правило те намират по-бързо ново работно място. По този начин квалифицираните работници с професионално образование са изложени на по-малък риск от безработица и често са с по-добри доходи от обучените в предприятието помощни работници. Освен това дуалното обучение предлага отлични възможности за допълнителна квалификация и израстване в йерархията, като например до майстор-занаятчия, бригадир или специалист. Така дуалното обучение служи за основа на обучението през целия живот и на добри възможности за кариера.

Каква подкрепа могат да получат децата ми при търсенето на възможности за професионално обучение?

Сътрудниците по професионално ориентиране към Агенцията по заетостта са готови по всяко време да окажат съдействие при търсенето на подходящо място за професионално обучение. Успоредно с индивидуалните услуги по професионално ориентиране и посредничество при намирането на място за професионално обучение, младите хора могат да се възползват и от множество варианти за самостоятелно търсене на места за професионално обучение. Трудовата борса (линкът не се предоставя на български език) предлага възможности за самостоятелно търсене на свободни позиции за професионално обучение в предприятия. Училищни форми на професионално образование в цяла Германия могат да се намерят на интернет страницата Kursnet (линкът не се предоставя на български език). Помощ при търсенето на професионално обучение предлагат и информационните дни в центровете за професионална информация към Агенциите по заетостта или изложенията, свързани с образованието.

Успоредно с Федералната агенция по труда помощ при търсенето на място за професионално обучение предлагат и онлайн трудовите борси на занаятчийските и на търговските и промишлени камари.

Камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари, селскостопанските камари) също могат да окажат съдействие. За да се осъществи контакт между търсещите място за професионално обучение лица и предприятията, специални консултанти и упътващи лица към камарите подпомагат малките и средни предприятия при заемането на свободните места за професионално обучение от млади хора от страната и чужбина.

Изчерпателна информация може да се намери и на Ти и обучението ти = практически без конкуренция (линкът не се предоставя на български език).

Какво е заплащането по време на дуалното обучение?

Всеки обучаващ се има право на „подходящо възнаграждение“. Възнаграждението по време на обучението е различно в зависимост от бранша, професията и обучаващото предприятие. Възможни са всякакви варианти средно между 250 евро и 950 евро месечно. Ако работодателят и синдикатите са сключили колективен трудов договор, размерът на заплатите е твърдо регламентиран.

При определени условия обучаващите се лица могат да получават допълнителна финансова помощ от Агенцията по заетостта – т.нар. помощ за професионално обучение (линкът не се предоставя на български език).

Внимание: Това право, което Ви се полага в качеството Ви на наето лице от държава – членка на ЕС, не е изцяло взето под внимание от немското законодателство (чл. 59 от Социалния кодекс, Книга III) (линкът не се предоставя на български език). Поради това, ако не сте живели в продължение на минимум 5 години в Германия (право на постоянно пребиваване), можете да очаквате молбата Ви да получи отказ. Имате право да предприемете правни действия срещу този отказ. Потърсете специализирана правна помощ. С помощта на нашата търсачка на консултативни центрове можете да намерите консултативен център в близост до Вас.

В рамките на някои форми на училищно професионално образование обучаващите се лица получават заплащане. Такъв е случаят например при обучението на медицински сестри.

Често обаче обучаващите се лица не получават заплащане по време на училищното си професионално образование. В този случай финансова помощ се предлага от службите, отговарящи за подпомагане на образованието: В тях можете да проверите дали започващите училищно професионално образование лица ще получават финансово подпомагане съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието на учениците, по-познат като Schüler-BAföG (линкът не се предоставя на български език).
Службите, отговарящи за финансовото подпомагане за обучение, могат да бъдат намерени в градската и окръжната администрация.

Кои изискващи образование професии са особено търсени в Германия?

В момента следните 10 професии са най-често търсени от младите жени:

 • търговски сътрудник за офис мениджмънт,
 • медицински сътрудник,
 • продавач,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • дентален асистент,
 • специалист по промишлена икономика и търговия,
 • фризьор,
 • специалист по хотелиерство,
 • продавач-консултант хранителни стоки,
 • банков служител.

Най-популярни сред младите мъже са тези 10 професии:

 • специалист по автомобилна мехатроника,
 • специалист по електроника,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • индустриален механик,
 • механик по водопроводни,
 • отоплителни и климатични съоръжения,
 • продавач,
 • специалист по информатика,
 • специалист по складова логистика,
 • търговски сътрудник по търговия на едро и външна търговия,
 • търговски сътрудник за офис мениджмънт.

Често е трудно да се намери място за професионално обучение в най-популярните професии. Затова и не би трябвало предварително да се прави избор на точно определена професия, а да се събере информация за различни професии. Младите хора трябва да се опитат сами да проучат собствените си способности и интереси и да изберат съответстващите на тях професии. Успоредно с водещите 10 професии съществува широка гама от интересни професии в най-различни области. Повече информация за определените професии и за необходимото за тях образование можете да намерите на уебсайта на Федералния институт за професионално образование(линкът не се предоставя на български език) или на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език). Федералната агенция предлага консултации за младежи, които да им помогнат при търсенето на подходяща професия (професионално ориентиране). В Центъра по професионално ориентиране (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта може да се намери информация на място за всички възможности за професионално обучение и следване.

Колко време продължава дуалното обучение, с каква образователна степен се завършва и какви са предпоставките за него?

Дуалното обучение се урежда от Закона за професионално образование, както и от отделните образователни регламенти на съответните професии. Те определят правната рамка на обучението, като например правата и задълженията на обучаващите се лица или съдържанието на образователните програми.

Договорът за обучение регламентира уредбата на обучението в отделните случаи. Компетентните инстанции (напр. търговската и промишлена камара или занаятчийската камара) упражняват контрол над обучението и провеждат съответните изпити.

Предпоставки: Чисто формално за дуалното обучение няма изрично регламентирани форми на завършено образование. Съгласно Закона за професионалното образование принципно всеки може да завърши дуално обучение, независимо от пола, възрастта или образователната си степен. На практика обаче много предприятия поставят минимални изисквания, на които кандидатът трябва да отговаря, като например определена образователна степен или добър успех по отделни предмети.

Продължителност: В зависимост от изучаваната професия дуалното обучение продължава най-често между 2 и 3,5 години. Завършеното училищно образование и успехът по време на обучението могат да окажат влияние върху продължителността и да доведат до съкращаване или удължаване на срока на обучение.

Обучение в предприятието: По правило обучаващото се лице работи от 3 до 4 дни в седмицата в предприятие, където придобива практически, респ. занаятчийски умения. Програмата за обучение за всяка професия е регламентирана посредством референтна рамка.

Обучение в професионалното училище: Допълнително към обучението си в предприятието, обучаващите се лица посещават и професионално училище между 8 и 12 учебни часа седмично. Учебните планове варират в зависимост от изучаваната професия и федералната провинция, в която се осъществява професионалното обучение. Преподаваните предмети са разпределени между специализирани теоретични уроци, съобразени с изучаваната професия, и общи предмети. Към общите предмети спадат например немски език, политика, религия и спорт.

Завършено образование: По време на дуалното обучение по правило се провеждат 2 важни изпита, които трябва да бъдат издържани от обучаващите се лица. Междинният изпит се полага по средата на обучението и следва да покаже, че обучаващото се лице е постигнало значителен напредък и е усвоило изучавания материал. Обучението приключва с успешното полагане на заключителния изпит (при занаятите – заключителен изпит за чираци).

Завършването на професионално обучение обаче не означава непременно край на образованието. В много сфери могат да се добавят допълнителни квалификации – например при занаятите може да се придобие майсторско свидетелство. Съществуват и много други възможности, които се откриват след приключване на професионалното обучение, като например допълнителни професионални квалификации, второ професионално образование или следдипломна квалификация.

Колко време продължава училищното професионално образование, с каква образователна степен се завършва и какви са предпоставките за него?

Предпоставки: В повечето случаи специализираните професионални училища очакват кандидатите да имат завършено средно образование (да разполагат с удостоверение за завършено средно образование). За някои групи професии се зачита за достатъчно и завършването на първа общообразователна степен. За някои видове професионално обучение се изисква и предварителен стаж. Някои училища са въвели допълнително и приемни тестове.

Продължителност: По правило срокът на обучение при училищното професионално образование продължава между 1 и 3 години.

Стаж в предприятие: Съществена част от училищното професионално образование са стажовете в предприятия. Те могат да се провеждат или в определени дни от седмицата, или под формата на блок за по-продължителен период.
Същевременно теоретичната част се допълва от 3 или повече стажа в различни предприятия. Училищата си сътрудничат с предприятия или дори директно с болници за целите на стажа най-вече в областта на здравеопазването. По този начин теоретичните знания се прилагат на практика.

Завършено образование: След 1 до 2 години посещение на професионално училище се завършва „професионално основно образование“. След период на обучение от 2 до 3 години се завършва „професионално образование“. По правило завършилите училищно професионално образование придобиват официално призната образователна степен (напр. държавно атестиран технически сътрудник по информатика, държавно атестиран бизнес администратор или държавно атестиран социален работник).
В зависимост от специализираното професионално училище и федералната провинция, в рамките на училищното професионално образование може да се завърши средно образование и дори да се положи матура по специалността.

Мога ли и като възрастен да се обуча в нова професия или да придобия нови професионални квалификации?

Започването на професионално обучение в Германия е възможно по всяко време, независимо от възрастта, пола или националността. Предпоставка за това обаче е намирането на място за професионално обучение. Агенциите по труда и камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари и селскостопанските камари) могат да окажат помощ при търсенето на подходящата професия и обучаващо предприятие.

При наличието на определени предпоставки професионалното квалифициране може да се осъществи и посредством допълнителна професионална квалификация или преквалификация. В зависимост от професията това обучение може да продължи между 1,5 и месеца и 3,5 години и може да бъде финансово подпомогнато с обществени средства от Федералната агенция по заетостта, бюрата по труда или службите или агенциите за рехабилитация. Предпоставки за финансово подпомагане могат да бъдат например липсата на търсене на професионална квалификация на пазара на труда или налагаща се по здравословни причини нова професионална ориентация. Повече информация можете да намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

Подробна информация за образованието в Германия и по-специално за общото и професионално обучение на възрастни можете да намерите на интернет страницата на информационната мрежа за европейските образователни системи и политики Eurydice.

Подпомага ли се професионалното обучение от Федералната агенция по заетостта?

Професионалното обучение и допълнителното квалифициране се подпомагат посредством многообразни и индивидуално ориентирани мерки. Дали мерките за подпомагане на допълнителното квалифициране са подходящ инструмент за интегриране на възрастни към пазара на труда и дали правните предпоставки са изпълнени се решава за всеки отделен случай от компетентната агенция по заетостта или бюрото по труда. Федералната агенция по заетостта предоставя информация по темата на интернет страницата (линкът не се предоставя на български език) си. Тук ще намерите и линк към информационна брошура 6, която съдържа информация за предпоставките за финансово подпомагане на мерки за допълнителна професионална квалификация.