Незаконно задържаха детето ми в България. Какво мога да направя?

незаконно

За съжаление зачестяват случаите, в които родители са изправени пред този въпрос. Например, единият родител заминава уж за кратко за България заедно с детето, но така и денят на връщането обратно не идва. Е, разбира се, други са били обещанията преди това.

Какво може да направи родител в подобна ситуация – лишен от всякакъв контакт с детето, а понякога и в пълна неизвестност къде се намира? Защото обикновено в тези ситуации се пристъпва и към пълно прекъсване на контактите с детето.

(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({
id : „242938“,
domain : „n.ads3-adnow.com“
});

loading…

В чл. 22а и сл. от Закон за закрила на детето е уредено производството за връщане на дете или за правото на лични отношения. Компетентен съд е винаги Софийски градски съд. Тази компетеност ще важи само в случаите, когато детето е незаконно прехвърлено или задържано в Република България. Софийски градски съд е този съдебен орган по смисъла на Хагската конвенция, който следва да разпореди връщане на дете, незаконно отвлечено/задържано от държавата на обичайното му местопребиваване/която държава е страна по Хагската конвенция/ в Република България.

Ако детето е отвлечено или задържано в друга държава/отново страна по Конвенцията/, то нейн съдебен или административен орган ще следва да разпореди това връщане в България, при констатиране на предпоставките за това.

Затова, имайте предвид, че процедурата по чл. 22а и сл. от Закон за закрила на детето е приложима САМО, ако детето е задържано в България. Софийски градски съд няма да разгледа Вашата молба, ако например детето е задържано в Германия.  В този случай обаче разполагате с възможността да се обърнете към Министерство на правосъдието, което от Ваше име да сезира компетентната институция там.

Кога прехвърлянето или задържането на дете се счита за незаконно?

Според чл. 3 от Конвенцията:

  • Когато е извършено в нарушение на правото на упражняване на родителски права, предоставено както съвместно, така и поотделно на лице, институция или друг орган, съгласно законите на държавата, в която детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди прехвърлянето или задържането му; и
  • По време на прехвърлянето или задържането това право е било ефективно упражнявано съвместно или поотделно или би било упражнявано по този начин, ако не е било извършено прехвърлянето или задържането.Правото на упражняване на родителски права, посочено по-горе, може да произтича по силата на закон или по силата на съдебно или административно решение, или по силата на действащо споразумение съгласно законодателството на тази държава.

Според чл. 12, ал. 1 от Конвенцията, когато детето е било незаконно прехвърлено или задържано и от датата на подаване на молбата за връщането му пред компетентния съдебен или административен орган на договарящата държава, в която то се намира, е изтекъл период от време, по-малък от една година от датата на незаконното прехвърляне или задържане, съответният орган разпорежда неговото незабавно връщане.

Именно на основание горецитираните разпоредби ще бъде сезиран Софийски градски съд и ще бъде задвижена процедурата, така както е уредена в Закона за закрила на детето.

Налице са обаче хипотези, при които съдебният или административният орган на замолената държава не е задължен да разпореди връщането на детето(чл. 13 от Конвенцията):

Ако лицето, институцията или организацията, които се противопоставят на неговото връщане, установят, че:

  • лицето, институцията или организацията, натоварени с грижата за детето, не са упражнявали ефективно родителските права по време на прехвърлянето или задържането или са дали своето съгласие, или впоследствие са приели прехвърлянето или задържането или
  • съществува сериозна опасност връщането на детето, да го изложи на заплаха от психическо или физическо увреждане или по всякакъв друг начин да го постави в неблагоприятна ситуация.

Съдебният или административният орган може също да откаже да разпореди връщането на детето ако установи, че детето се противопоставя на връщането и е достигнало възраст и степен на зрялост, при които е уместно да се вземе под внимание и неговото мнение.

Ако Софийски градски съд е компетентен да постанови връщане на дете, то тогава ще се издаде изпълнителен лист, въз основа на който съдебният изпълнител ще пристъпи към изпълнение на задължението за предаване на дете, съгласно правилата на Граждански процесуален кодекс.

Разбирате, че процедурата е доста тромава, а относно способността на съдебния изпълнител да съдейства определено имам доста неприятни впечатления и мнение. Но това е законовият ред и същият няма как да бъде игнориран.

Имайте предвид и факта, че всякакви заплахи или форма на агресия ще бъдат тълкувани във вреда на лицето, които ги упражнява. Безспорно няма как да не е налице афект и не е учудващо, ако родител в подобна ситуация излезе извън някои норми на поведение. НО това само може да навреди.

Предприемайте действия по законовия ред и то навреме, тъй като колкото повече време минава/детето се интегрира в друга среда, отдалечава се, изпитва влиянието на родителя при който се намира и др./, толкова по-трудно ще бъде реализирано връщането му.

Ако имате нужда от отговори на конкретни въпроси или консултация, можете да се свържете с  адвокат Мариета Генчева на посочените в сайта имейл и телефон.