Най често срещаните съкращения и тяхното значение на институциите в Германия

Kореспонденцията с германските институции, отнема време и се извършва предимно с писма.
Много от Вас се питат: какво ли значат съкращенията като:
Abs.
BAB
SGB и други които сега ще изброя.

:idea: :idea: :idea:

Abs. Absatz

ALG II Arbeitslosengeld II

BA Bundesagentur für Arbeit

BAB Berufsausbildungsbeihilfe

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BSG Bundessozialgericht

EU Europäischen Union

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

SGB Sozialgesetzbuch

========================================================

Abs. Параграф

ALG II Обезщетение за безработица II

BA Федерална агенция по заетостта

BAB Помощ за професионално обучение

BAföG Федералния закон за подпомагане на обучението

BGB Федерален кодекс

BSG Федерален социален съд

EC Европейски съюз

EWR Европейското икономическо пространство

SGB Социален кодекс