Застраховки в Германия

Застраховки

Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия.

Автоматично ли съм социално осигурен, щом работя в Германия?

С назначаването Ви на работа в Германия Вие по правило подлежите на задължително социално осигуряване.

Внимание: При някои форми на работа съществуват изключения от това принципно положение. Те касаят например определен вид командировани лица, погранични работници и лица, които работят в няколко държави от ЕС.

Вашият работодател е длъжен да Ви регистрира в социалното осигуряване. Това означава, че работодателят трябва да подаде в съответната здравна каса информация за Вас, включваща следните данни:

 • Вашето име;
 • Вашият адрес;
 • Вашият осигурителен номер;
 • Вашето гражданство;
 • размера на Вашето възнаграждение и данни за дейността Ви.

С подаването на тази информация се обезпечава плащането на социалноосигурителните вноски от страна на работодателя. За да може работодателят Ви да изпълни това свое задължение, Вие трябва да му предоставите всички необходими данни и информация. За тази цел сте длъжни да му съдействате.

Внимание: Работодателят Ви е длъжен да Ви даде копие от предоставените данни. При неспазване на задължението за уведомление работодателят, както и Вие можете да бъдете санкционирани.

В някои браншове работодателят е длъжен да подаде уведомление още преди започване на трудовата дейност:

 • в строителния бранш;
 • в ресторант или хотел;
 • в спедиторска фирма;
 • в транспортния и свързания с него логистичен бранш;
 • в дейностите по почистване на сгради;
 • в месната промишленост.

Това означава, че в рамките на Вашето задължение за съдействие Вие също трябва да предоставите необходимите данни още преди започване на работа, както и че винаги трябва да носите документа си за самоличност в случай на проверка.
Повече информация за процедурите по регистриране и плащане на осигурителните вноски можете да намерите в Германското пенсионно осигуряване (линкът не се предоставя на български език). Здравните каси също предоставят информация на интернет страниците си.

Съвет: При регистрацията Ви в социалното осигуряване получавате социалноосигурителен номер, който ще Ви съпътства през целия Ви живот. С помощта на социалноосигурителния номер се събират и съхраняват данните, необходими за изчисляване на пенсията Ви. Затова пазете добре този номер.

Как е изградена системата за социално осигуряване в Германия?

Системата за социално осугуряване в Германия обхваща осигуряване срещу най-сериозните рискове. Ако упражнявате трудова дейност в Германия, която подлежи на задължително социално осигуряване, Вие по принцип сте член в следните задължителни застраховки:

 • Задължителното здравно осигуряване поема разходите за посещенията при лекар, както и за много лекарства и терапевтични мерки.
 • Задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи предлага базисно подпомагане при случаите, в които поради заболяване сте трайно зависими от гледане и грижи от трети лица.
 • Задължителното осигуряване при трудова злополука поема разходите за медицинско лечение и реинтеграция в трудовия живот след трудова злополука или при професионални заболявания. Заплаща се обезщетение както заместител на възнаграждението по време на периода на нетрудоспособността, както и пенсии при трайни увреждания, в т. ч. и наследствени пенсии на преживелите лица.
 • При определени условия задължителното осигуряване за безработица осигурява изплащането на възнаграждение по време на търсенето на работа и подпомага търсенето на работа посредством консултации и посредничество.
 • Задължителното пенсионно осигуряване поема мерките за рехабилитация, както и плащането на пенсии за възраст и осигурителен стаж при намаляване на трудоспособността или в случай на смърт.

Участието в задължителното социално осигуряване е в размер на фиксиран процент от Вашите доходи. Една част от разходите се поемат от Вас, а другата част се заплаща от Вашия работодател. Разходите се удържат директно от заплатата Ви.

Как се контролира спазването на задължението за уведомление или съдействие, регламентирано от немското социалноосигурително законодателство?

Към германското пенсионно осигуряване е създаден инспекторат, който контролира на минимум всеки четири години коректното изчисление и плащане на социалноосигурителните вноски от страна на работодателите за всички наети лица. Ако е налице подозрение, инспекторатът може да извършва и краткосрочни проверки.

Митническата администрация (Службата за финансов контрол на нелегалната заетост) също контролира спазването на задълженията за уведомление. Повече информация за контрола на нелегалната заетост от Митническата администрация ще намерите на официалната интернет страница (линкът не се предоставя на български език).

Ако работодателят не изпълни предписаните задължения за уведомление, плащане на вноски и регистрация, това се счита за нелегална заетост (§ 1, ал. 1 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост). Ако службата установи, че плащанията не се извършват коректно, работодателят трябва да заплати със задна дата както некоректно платените вноски, така и допълнителна такса за тях.

Освен това на работодателя може да бъде наложена глоба в размер до 50 000 евро (§ 111, ал. 1 от Социалния кодекс, книга IV; § 8 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост). В някои случаи работодателят може да носи и наказателна отговорност (§ 266а от Наказателния кодекс). Работодателят носи наказателна отговорност, когато не плати както Вашия, така и своя дял от осигурителните вноски.

Ако наетото лице наруши задължението за съдействие и даде невярна, непълна или закъсняла информация, на него може да му бъде наложена глоба в размер до 5000 евро (§ 111, ал. 1, т. 4 от Социалния кодекс, книга IV; § 8 от Закона за борба с работата на черно и нелегалната заетост).

Ако Митническата администрация изиска от Вас информация с цел да провери дали трудовата Ви дейност е законна, Вие сте длъжни да предоставите тази информация. В този случай трябва да представите например график с изработените часове или други документи, които удостоверяват работното време или вида дейност.

Вижте и нашия списък с български застрахователи в Германия