Възнаграждение и социално осигуряване в Германия

• Възнаграждение
• Ако няма друга разпоредба, дължи се до 1-во число на следващия месец (§ 614 BGB)
• Обикновено до 15-то число на следващия месец, при минималната ставка (Mindestlohn) от 8,50 дори до последния работен ден на банките от следващия работен месец
• Размерът се обуславя или от закона, или от колективен трудов договор (ако е общовалиден или ако работникът и предприятието са членове на съсловните организации), или от индивидуална уговорка между работник и работодател
• Важи принципа на по-изгодното възнаграждение (Внимание: особеност при колективни трудови договори)
• Възнаграждение от 8,50 евро на час е абсолютен минимум от 1.1.2015 (много малко изключения)
• Съществуват давностни срокове за неизплатено възнаграждението. За минималната ставка е 3 години, но за строителството (общовалиден колективен трудов договор, 11,25 евро на час за неквалифициран и 14,45 евро на час за квалифициран труд) например е 6 месеца

Социално осигуряване
• Социално осигуряване
• Пенсионно, здравно, срещу безработица, за дългосрочни грижи, срещу трудова злополука
• Задължително осигуряване при работа на трудов договор!!!
• Всички се поделят от работодател и работник, БЕЗ осигуряването срещу трудова злополука, което се заплаща единствено от работодателя
• При трудова злополука работодателят не дължи обезщетение на работника за нанесените щети. Лечението и компенсацията на работника за пропуснато възнаграждение се поемат от касата за трудовите злополуки (Berufsgenossenschaft).
• Размер на вноските: здравно 14,60% (+ допълнителна вноска от до 1,1%, която се поема само от работника), пенсионно 18,70%, дългосрочни грижи 2,35% (ако нямате деца + още 0,25%), безработица 3,00%

Семинар на тема „Основите на немското трудово право“
Иван Иванов
Съветник в проекта „Справедлива мобилност в Хесен“