Адвокатска кантора Генчева, Таков и партньори

Адвокатска кантора кантора Генчева, Таков и партньори

Кои сме ние


loading…

Безспорно е, че през последните години, вследствие на свободното движение на хора, гарантирано от принципите на Европейската общност, се увеличиха и правните казуси с трансграничен елемент.

Именно поради тази причина, а и на база академичния ни опит, нашата кантора се стреми да намери най-доброто решение за своите клиенти, позовавайки се, както на националното, така и на европейското законодателство.

Съвместната работа с колеги в Германия ни дава възможността да осигурим съдействие при разрешаване на казуси, възникнали и на територията на Федерална Република Германия. Адвокатска кантора „Генчева, Таков и партньори” работи предимно по случаи в сферата на международното частно право, българското и немското търговско/трудово право, българското и немското семейно право.

Кантората е ситуирана в гр. Пловдив, но имаме възможността да предложим нашите услуги и на територията на гр. София, както и да Ви консултираме онлайн.

Правна кантора в Пловдив
Адвокат Мариета Генчева
 • Вписан адвокат към Адвокатска колегия Пловдив – 2014 година;
 • Младши експерт към Комисия за енергийно и водно регулиране;
 • Младши юрисконсулт към Национално бюро за правна помощ;
 • Редактор на немска/австрийска съдебна практика към АПИС България.
Образование:
 • Завършена специалност „Право” – СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистратура „Икономика и бизнес право” – Мартин-Лутер Университет Хале-Витенберг, гр. Хале /Германия/
Езици:
 • Немски език
 • Английски език

Руски език

Юрист в Пловдив
Адвокат Радостин Таков
Професионален опит:
 • Вписан адвокат към Адвокатска колегия Пловдив – 2016 година;
Образование:
 • Завършено образование – „Право” – Мартин-Лутер Университет Хале- Витенберг, гр. Хале /Германия/
Езици:
 • немски език.
 • Заклет преводач към МвНР от 2011 г.
Rechtsanwalt mit Bulgarisch
Rechtsanwalt in Deutschland / Rechtsanwalt Norman Czoch
Професионален опит:
 • Вписан адвокат, със самостоятелна практика в Германия – от 2009 г.
Образование:
 • Право – Мартин-Лутер Университет Хале-Витенберг, гр. Хале Зале (Германия)
Езици:
 • немски
 • английски
 • италиански език

Повече за адвокат Норман Чох можете да научите, като посетите сайта му!

Сфери на дейност

Търговско право

 • Регистриране и абонаментно обслужване на търговски дружества. Изготвяне на двуезични документи/на английски и немски език/
 • Вписване на промени във вече съществуващи търговски дружества. Сливане на търговски дружества в България, както в различни държави-членки на Европейския съюз.
 • Уреждане на претенции между търговски дружества при неизплатени парични вземания. Консултации и изготвяне на становища относно европейското законодателство, касаещо търговските правоотношения.
 • Благодарение на партньорските ни отношения с адвокати в Германия, можем да бъдем полезни и да съдействаме при разрешаване на спорове с длъжници в Германия, използвайки възможностите уредени в европейските регламенти /европейска заповед за плащане и други/.
 • Адвокат Генчева и адвокат Таков владеят перфектно немски език, поради което при съвместната си работа с нас няма да имате проблеми, породени от езикови бариери. Адвокат Таков е заклет преводач, с което при изготвяне на Вашите двуезични документи пестим време и средства.

Облигационно право

 • Съдействие при изготвяне на различни видове договори – договор за поръчка, договор за наем и т.н.
 • Консултации и съдействие при разваляне на договори. Извънсъдебно и процесуално представителство при разрешаване на спорове с длъжници.
 • Консултации и процесуално представителство в областта на неоснователното обогатяване и непозволеното увреждане.
 • За разрешаването на конкретен казус и консултация, можете да се свържете с нашата адвокатска кантора на посочените телефони или като използвате формата за контакт.

Семейно право

 • В деликатната сфера на семейноправните отношения, предлагаме следните юридически услуги:
 1. Развод по взаимно съгласие. Изготвяне на необходимите документи, когато брачните партньори са постигнали съгласие за последиците от прекратяване на брака.
 2. Развод по исков път – изготвяне на искови молби и процесуално представителство.
 3. Издръжка – съдействие при неплащане от задълженото лице. Искове за увеличаване на издръжка.
 4. Искове, касаещи оспорване на произход на дете.

Трудово право

 • Въпроси, касаещи трудовото законодателство могат да възникнат, независимо дали сте работодател или работник/служител.
 • Във връзка с разрешаването им, адвокатска кантора „Генчева, Таков и партньори” предлага:
  1. Изготвяне на трудови договори.
  2. Консултации във връзка с прекратяване на трудови правоотношения.
  3. Консултации и процесуално представителство по трудови дела при уволнения, съкращения, обезщетения, дисциплинарни наказания и други.
 • Благодарение на партньорските ни отношения с колеги в Германия, предлагаме съдействие и при възникнали спорове с работодатели, регистрирани на нейната територия.
 • Имайки предвид факта, че все по-често и трудовите правоотношения са с трансграничен елемент, познаването на особеностите и на европейското законодателство, е от изключително значение за правилното разрешаване на възникнали казуси.

Административно право

 • Представителство пред държавни и общински органи.
 • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове.
 • Обжалване на индивидуални административни актове, както и на отказите за издаването им.
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи.

Международно частно право

 • В областта на международното частно право предлагаме консултации, извънсъдебно съдебно представителство, ако пред Вас стоят въпроси в следните области:
  1. Отношения между родители и деца. Международна компетентност по дела за родителска отговорност според Регламент (ЕО) 2201/2003.
  2. Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни решения и други актове съгласно уредбата по международното частно право и по правото на ЕС.
  3. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове.
  4. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България и трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.
  5. Договор за международна продажба на стоки – сключване, съдържание, изпълнение; основни права и задължения на страните. Отговорност при неизпълнение.

Недвижими имоти

 • Искате да закупите имот, но сте наясно че това може да крие множество рискове, ако не се извършат необходимите справки относно негово юридическо „състояние”? Не знаете какви документи са Ви необходими, за да бъде извършена покупко-продажбата законосъобразно?
 • Ако тези въпроси стоят пред Вас, не се колебайте да се свържете с нас. Ще извършим необходимите справки и ще изготвим всички необходими документи, както и ще Ви представляваме в нотариалното производство.