Счетоводител в австрия

Related Post

Счетоводител във Виена

Счетоводител във Виена, Австрия
Сфери на дейност:
годишно приключване на фирма без дейност/нулев баланс (едноличен търговец без вписване в търговски регистър, едноличен търговец с вписване в търговски регистър, събирателно дружество)
годишно приключване на фирма без дейност/нулев баланс (KG, GmbH)
изготвяне на тримесечен или шестмесезен баланс (едноличен търговец без вписване в търговски регистър, едноличен търговец с вписване в търговски регистър, събирателно дружество)
годишно приключване на фирма без дейност/нулев баланс (KG, GmbH)
водене на формална отчетност
обработване на фактура
обработване на фиш за заплата
месечно водене на счетоводство (едноличен търговец без вписване в търговски регистър)
годишно приключване (едноличен търговец без вписване в търговски регистър)
месечно водене на счетоводство (едноличен търговец с вписване в търговски регистър)
годишно приключване (едноличен търговец с вписване в търговски регистър)
месечно водене на счетоводство (събирателно дружество, KG)
годишно приключване (събирателно дружество, KG)
месечно водене на счетоводство (GmbH)
годишно приключване (GmbH)
данъчна консултация
консултация по въпроси в сверата на данъчното облагане
изготвяне на данъчна декларация (попълване без носене на отговорност)
изготвяне на финансов отчет (едноличен търговец без вписване в търговски регистър)
изготвяне на финансов отчет (едноличен търговец с вписване в търговски регистър)
изготвяне на финансов отчет (събирателно дружество, KG)
изготвяне на финансов отчет (GmbH)
подаване на данъчни декларации и финансови отчети на дружество
изготвяне на финансови отчети на дружество в процес на ликвидация (едноличен търговец без вписване в търговски регистър)
изготвяне на финансови отчети на дружество в процес на ликвидация (едноличен търговец с вписване в търговски регистър)
изготвяне на финансови отчети на дружество в процес на ликвидация (събирателно дружество, KG)
изготвяне на финансови отчети на дружество в процес на ликвидация (GmbH)
изготвяне на данъчни декларации на дружество в процес на ликвидация
подаване на данъчни декларации и финансови отчети на дружество в процес на ликвидация (физическо подаване)
STALER Finance & Management

Ул. Мария-Терезиен- Щрасе 19/5

1090 Виена, Австрия

Тел. +43 1 310 71 15

Моб. +43 676 7777 890

Факс: +43 1 310 71 55

Ел. поща: info@staler.at

www.staler.at